نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
سال ۱، شماره ۱، (۱۳۹۱)، شماره پیاپی ۱ بررسی اثرات اقتصادی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نواحی روستایی(مطالعة موردی: دهستان لیچارکی حسن‌رود بندرانزلی) چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf 3292
سیدحسن مطیعی لنگرودی ; محمدرضا رضوانی ; زهرا كاتب ازگمی
سال ۱، شماره ۱، (۱۳۹۱)، شماره پیاپی ۱ بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند مدیریت و توسعه روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان بیرجند) چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf 2894
محمود فال سلیمان ; حجت ا... صادقی ; محمود مرادی ; غلامرضا کاووسی
سال ۱، شماره ۲، (۱۳۹۱)، شماره پیاپی ۲ بررسی تأثیر رفاه و سرمایة اجتماعی بر کیفیت زندگی در مناطق روستایی شهرستان بویراحمد چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf 2777
مصطفی احمدوند ; سعید هدایتی ; خسرو عبداللهی
سال ۵، شماره ۲، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۴ ارزیابی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعۀ کارآفرینی روستاهای پیرامونی (مطالعۀ موردی: منطقۀ قره پشتلو- شهرستان زنجان) چکیده   Full Paper.Pdf 2670
علی عبدالهی ; محمد جواد عباسی
سال ۱، شماره ۲، (۱۳۹۱)، شماره پیاپی ۲ بررسی اثرات شهرکهای صنعتی بر کیفیت زندگی ساکنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان گرمی) چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf 2609
اصغر پاشازاده ; وحید ریاحی
سال ۱، شماره ۲، (۱۳۹۱)، شماره پیاپی ۲ شناسایی عوامل و موانع مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعة موردی: شهرستان فریدون‌شهر) چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf 2440
یوسف قنبری ; احمد حجاریان ; رحیمه انصاری ; فاطمه کیانی
سال ۱، شماره ۱، (۱۳۹۱)، شماره پیاپی ۱ پیامدهای اجتماعی و اقتصادی توسعه‌ی گردشگری خانه‌های دوم در نواحی روستایی (مطالعة موردی: دهستان شیرین درة شهرستان قوچان) چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf 2383
علی اکبر عنابستانی ; خدیجه بوزرجمهری ; ناهید صاحبکار
سال ۱، شماره ۱، (۱۳۹۱)، شماره پیاپی ۱ بررسی پتانسیل ها و تعیین ظرفیت اکوتوریستی کویر مرنجاب منطقه کاشان چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf 2265
محمود جمعه پور ; علی نماینده
سال ۱، شماره ۲، (۱۳۹۱)، شماره پیاپی ۲ سکونتگاه نوع سوم، راهکاری برای رسیدن به الگوی مناسب سکونت در راستای توسعه پایدار چکیده   Persian.Pdf   English.Pdf 2056
محمود جمعه پور
سال ۵، شماره ۲، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۴ بررسی رابطۀ شاخص های سرمایۀ ‌اجتماعی و پایداری توسعۀ نواحی مرزی (مطالعۀ موردی: دهستان حومۀ غربی شهرستان سوسنگرد) چکیده   Full Paper.Pdf 2002
عبدالرضا رکن الدین افتخاری ; سید رضا حسینی کهنوج ; صادق مختاری چلچه ; یعقوب اسفرم
1 - 10 (10)