نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی- پژوهشی

 • سکونتگاه نوع سوم، راهکاری برای رسیدن به الگوی مناسب سکونت در راستای توسعه پایدار  Persian.Pdf    دانلود : 5539 English.Pdf    دانلود : 4903
  محمود جمعه پور 1-27
  بازدید: 2032
  بررسی اثرات شهرکهای صنعتی بر کیفیت زندگی ساکنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان گرمی)  Persian.Pdf    دانلود : 7407 English.Pdf    دانلود : 4850
  اصغر پاشازاده ; وحید ریاحی 29-46
  بازدید: 2557
  تعیین الگوی فضایی بهینة استقرار مراکز خدمات روستایی با رویکرد تناسب اراضی به روش AHP (مطالعه موردی: بخش دهدز، شهرستان ایذه)  Persian.Pdf    دانلود : 4404 English.Pdf    دانلود : 4737
  جواد میكانیكی ; حجت ا... صادقی 47-69
  بازدید: 1636
  شناسایی عوامل و موانع مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعة موردی: شهرستان فریدون‌شهر)  Persian.Pdf    دانلود : 7715 English.Pdf    دانلود : 5020
  یوسف قنبری ; احمد حجاریان ; رحیمه انصاری ; فاطمه کیانی 71-87
  بازدید: 2399
  بررسی تأثیر رفاه و سرمایة اجتماعی بر کیفیت زندگی در مناطق روستایی شهرستان بویراحمد  Persian.Pdf    دانلود : 4824 English.Pdf    دانلود : 5696
  مصطفی احمدوند ; سعید هدایتی ; خسرو عبداللهی 89-112
  بازدید: 2721
  ارزیابی تعیین کننده‌های پایداری در نظام کشاورزی (مطالعه موردی: مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان مینودشت)  Persian.Pdf    دانلود : 7793 English.Pdf    دانلود : 5032
  محمدرضا بسحاق ; احمد تقدیسی ; رمضان طوسی 113-130
  بازدید: 1882