نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی- پژوهشی

 • جلد نشریه  Cover.pdf    دانلود : 2222
  مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی
  بازدید: 398
  شناسه نشریه  persian.pdf    دانلود : 3845
  مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی
  بازدید: 411
  ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایتمندی روستاییان از مسکن روستایی (مطالعة موردی: منطقة اورامانات استان کرمانشاه)  persian.pdf    دانلود : 4099 English.pdf    دانلود : 4458
  داوود جمینی ; سید هدایت الله نوری زمان آبادی ; علیرضا جمشیدی ; محمد صادق ابراهیمی 1-16
  بازدید: 1212
  نقش توانمندی شغلی زنان در توسعة اقتصادی نواحی روستایی (مطالعة موردی: بخش کونانی شهرستان کوهدشت)  persian.pdf    دانلود : 3654 English.pdf    دانلود : 3994
  مجتبی قدیری معصوم ; جمشید عینالی ; فرشاد سوری ; مهدی چراغی 17-25
  بازدید: 1103
  ارائة مدلی برای تبیین ارتباط بین پایداری نظام کشاورزی با کیفیت زندگی در مناطق روستایی (مطالعة موردی: دهستان میاندة شهرستان فسا)  persian.pdf    دانلود : 4796 English.pdf    دانلود : 3641
  محمدرضا بسحاق ; احمد تقدیسی ; حمزه رحیمی 27-38
  بازدید: 815
  بررسی تحلیلی عوامل بازدارندة توسعة کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعة موردی: شهرستان خنداب، استان مرکزی)  persian.pdf    دانلود : 3637 English.pdf    دانلود : 3572
  رضا خسروبیگی ; حمید شایان ; علی اکبر عنابستانی ; خدیجه بوزرجمهری 39-54
  بازدید: 748
  سنجش نگرش اعضای شورای اسلامی روستاها به اولویت شاخص های کیفیت زندگی در نواحی روستایی (نمونة موردی: روستاهای شهرستان دهگلان)  persian.pdf    دانلود : 4113 English.pdf    دانلود : 3721
  وحید ریاحی ; عاطفه احمدی ; هادی علیزاده ; زهره قادرمرزی 55-64
  بازدید: 657
  کار شایسته و جایگاه آن در مناطق روستایی ایران  persian.pdf    دانلود : 3420 English.pdf    دانلود : 3126
  محمدعلی فیض‌پور ; عزت اله لطفی ; ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی 65-74
  بازدید: 565
  ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی بر سکونتگاﻩهای روستایی (مطالعة موردی: شهرستان نیشابور)  persian.pdf    دانلود : 7307 English.pdf    دانلود : 4270
  علی شماعی ; فرشته احمدآبادی ; حسن احمدآبادی 75-88
  بازدید: 1646
  رتبه بندی مراکز دهستان های شهرستان جیرفت به لحاظ شاخص‌های کیفیت زندگی با استفاده از مدل تاپسیس  persian.pdf    دانلود : 3504 English.pdf    دانلود : 3692
  صالح شاهرخی ساردو ; مهدی نوری پور 89-102
  بازدید: 734
  ملزومات راه‌اندازی کسب وکار در نواحی روستایی استان گلستان و تأثیر آموزش‌های فنی وحرفه‌ای بر آن ها  persian.pdf    دانلود : 3663 English.pdf    دانلود : 3467
  غلامحسین عبدالله زاده ; پیمان كلاگر ; محمد رضا محبوبی ; احمد عابدی سروستان 103-116
  بازدید: 599
  تحلیل اثرات مرحلة اول طرح هدفمندی یارانه ها بر خانوارهای روستایی (مطالعة موردی: شهرستان بینالود)  persian.pdf    دانلود : 4037 English.pdf    دانلود : 4192
  مریم قاسمی ; سمانه عبدالهی ; حدیثه خاكشور امان‌آباد 117-130
  بازدید: 904