نشریه های علمی انتشارات

مقالات مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی با هدف گسترش آزادانه دانش در سطح جهان، به صورت آزاد و بدون دریافت هزینه از نویسندگان و خوانندگان، در دسترس قرار می گیرد.