نشریه های علمی انتشارات

هیأت تحریریه

دکتر خدیجه بوزرجمهری
رتبه علمی: دانشیار
تخصص: جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
محل خدمت: دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی: http://azar.profcms.um.ac.ir
ایمیل: azar1334@gmail.com
تلفن: +985138805271

دکتر جعفر جوان
رتبه علمی: استاد
تخصص: جغرافیای روستایی
محل خدمت: دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی: http://jjavan.profcms.um.ac.ir
ایمیل: jjavan@um.ac.ir
تلفن تماس:

دکتر محمدرضا رضوانی
رتبه علمی: استاد
تخصص: جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
محل خدمت: دانشگاه تهران
صفحه شخصی: https://rtis.ut.ac.ir/cv/rrezvani/
ایمیل: rrezvani@ut.ac.ir
تلفن تماس:

دکتر عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری
رتبه علمی: استاد
تخصص: جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
محل خدمت: دانشگاه تربیت مدرس
صفحه شخصی: http://www.modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=23&pageid=6264&tchcode=306065
ایمیل: eftekhaa@modares.ac.ir
تلفن تماس: +982161117816

دکتر عباس سعیدی
رتبه علمی: استاد
تخصص: جغرافیای روستایی
محل خدمت: دانشگاه شهید بهشتی تهران
صفحه شخصی: http://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375243
ایمیل: a-saidi@sbu.ac.ir
تلفن تماس: +982161117816

دکتر حمید شایان
رتبه علمی: استاد
تخصص: جغرافیای روستایی
محل خدمت: دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی: http://shayan34.profcms.um.ac.ir/
ایمیل: Shayan34@yahoo.com
تلفن تماس: +985138805271

دکتر سید اسکندر صیدایی
رتبه علمی: دانشیار
تخصص: جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
محل خدمت: دانشگاه اصفهان
صفحه شخصی: http://geo.ui.ac.ir/~s.seidiy
ایمیل: s.seidiy@geo.ui.ac.i
تلفن تماس:

دکترعلی عسگری
رتبه علمی: دانشیار
تخصص: مدیریت بحران و حوادث
محل خدمت: دانشگاه یورک کانادا
صفحه شخصی : http://www.yorku.ca/asgary/
ایمیل: asgary@yorku.ca
تلفن تماس:

دکترعلی‌اکبرعنابستانی
رتبه علمی: دانشیار
تخصص: جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
محل خدمت: دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی : http://anabestani.profcms.um.ac.ir/
ایمیل: anabestani@um.ac.ir
تلفن تماس: +985138805270

دکتر مجتبی قدیری معصوم
رتبه علمی: استاد
تخصص: جغرافیای روستایی
محل خدمت: دانشگاه تهران
صفحه شخصی: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mghadiri/
ایمیل: mghadiri@ut.ac.ir
تلفن تماس:

دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی
رتبه علمی: استاد
تخصص: جغرافیای روستایی--
محل خدمت: دانشگاه تهران--
صفحه شخصی: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/shmotiee/
ایمیل: shmotiee@ut.ac.ir
تلفن تماس: