نشریه های علمی انتشارات

راهنمای نگارش و ارسال مقاله مانند فایل پیوست ، دریافت فایل

برای سرعت بخشیدن در امر داوری و چاپ مقالات، از کلیه پژوهشگران که مایل به چاپ مقالات علمی خود در این نشریه هستند، درخواست می‌شود به نکات زیر توجه کافی داشته باشند:
1 . مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریه‌ داخلی یا خارجی چاپ شده باشد. هیأت تحریریه انتظار دارد نویسندگان محترم تا هنگامی که جواب پذیرش از نشریه نرسیده است، مقاله خود را به مجله دیگری جهت چاپ ارسال نفرمایند.
2 . مقالات فارسی با قلم نازنین نازک 12و مقالات انگلیسی با قلم نازک Times New Roman11 با نرم افزار Word تهیه شود. مقالات، روی کاغذ A4 (با حاشیه از بالا 3 و پایین 2 و راست 2 و چپ 2 سانتی‌متر) تایپ شود. متن به صورت دو ستونی با رعایت فاصله 1 سانتی‌متر بین دو ستون و فواصل بین خطوط به‌ صورت single باشد.
3 . حجم مقاله نباید ازحدود 12500 کلمه و یا حداکثر 15 صفحة چاپی به قطع نشریه بیشتر باشد (با در نظر گرفتن محل جداول، اشکال، خلاصه فارسی و فهرست منابع).
4 . برای مقالات فارسی، عنوان مقاله با در نظرگرفتن فواصل بین کلمات نباید از 60 حرف تجاوز کند و با قلم نازنین سیاه 16 سیاه تایپ شود.
5 . نام نویسندة مقاله با قلم نازنین سیاه 11، عنوان علمی یا شغلی او نیز با قلم نازنین نازک 11 و در صورت چند نویسنده با شماره مشخص شود.
6 . برای مقالات انگلیسی، عنوان با قلم Roman14 Times New ، نام نویسندة مقاله با قلم سیاه Times New Roman10 عنوان علمی یا شغلی او با قلم Times New Roman10 در زیر عنوان مقاله ذکر شود. ضمناً آدرس الکترونیکی و شماره تلفن نویسندة مسؤول در پاورقی آورده شود.
7 . چکیدة مقاله ساختاریافته برای مقالات فارسی با قلم نازنین نازک 11و برای مقالات انگلیسی با قلم نازک Times New Roman 11 به صورت تک¬ ستونی باشد.
8 . شکل¬ها و نمودارهای مقاله حتماً اصل و دارای کیفیت مطلوب باشد. فایل اصلی اشکال (تحتPDF ،Word ،Excel) و با دقت 600 dpi ارائه شود. اندازة قلم‌ها خصوصاً در مورد منحنی¬ها (legend ) به‌ گونه‌ای انتخاب شوند که پس از کوچک¬شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشند (زیرنویس اشکال، نازنین سیاه 11).
9 . ساختار مقاله شامل عناصر زیر است:
9-1. صفحه عنوان: در صفحه شناسنامه باید عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده(نویسندگان) درجه علمی، نشانی دقیق (کد پستی، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی)، محل انجام پژوهش، مسؤول مقاله و تاریخ ارسال) درج شود. عهده‌دار مکاتبات باید با علامت ستاره مشخص شود.
9-2 . چکیده: شامل چکیده فارسی ساختار یافته (شامل هدف؛ روش؛ یافته‌ها؛ محدودیت‌ها؛ راهکارهای عملی؛ اصالت و ارزش و واژگان کلیدی (3 تا 6 کلمه)) است. تا حد امکان چکیدة مقاله از 300 کلمه تجاوز نکند . چکیده انگلیسی (ساختاریافته) در مطابقت کامل با چکیده فارسی ساختار یافته تهیه شود. علاوه براین، به دلیل نمایه¬شدن مجله در بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی، لازم است چکیدة انگلیسی بین 750 تا 1000 کلمه باشد و حاوی مقدمه، مبانی نظری، روش، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری و کلیدواژه‌‌های مقاله باشد، به طوری که آن را بتوان به صورت جداگانه چاپ کرد. منابع فارسی نیز به انگلیسی ترجمه و همراه چکیده ارائه شود.
Extended abstract:
1-Introduction
2- Theoretical Framework
3- Methodology
4– Discussion
5– Conclusion
Key words
References
9-3. مقدمه: شامل 1- طرح مسأله؛ 2- اهمیت و ضرورت؛ 3- اهداف؛ 4- سوابق.
9-4. روش‌شناسی تحقیق: در برگیرندة 1- محدوده و قلمرو پژوهش؛ 2- روش تحقیق و مراحل آن (روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه‌گیری، حجم نمونه و روش تعیین آن، ابزار گردآوری داده‌ها و اعتبارسنجی آنها)؛ 3- سئوال‌ها و فرضیه‌ها؛ 4-معرفی متغیرها و شاخص‌ها؛ 5- کاربرد روش‌ها و فنون.
9-5- مفاهیم، دیدگاه‌ها و مبانی نظری: شامل 1- تعاریف و مفاهیم؛ 2-2- دیدگاه‌ها و مبانی نظری؛ و ... .
9-6. یافته‌ها: ارائه نتایج دقیق یافته‌های مهم با رعایت اصول علمی و با استفاده از جداول و نمودارهای لازم.
9-7. بحث و نتیجه‌گیری: شامل آثار و اهمیت یافته‌های پژوهش و یافته‌های پژوهش‌های مشابه دیگر با تأکید بر مغایرت‌ها و علل آن، توضیح قابلیت تعمیم‌پذیری و کاربرد علمی یافته‌ها و ارائه رهنمودهای لازم برای ادامه پژوهش در ارتباط با موضوع، نتیجه‌گیری و توصیه‌ها و پیشنهادهای احتمالی.
9-8. تشکر و قدردانی: قبل از منابع مورد استفاده ارائه شود و از ذکر عناوین دکتر و مهندس خودداری گردد.
10 . نحوه ارجاعات: منابع و مآخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شود.
10-1. ارجاعات در متن مقاله باید به شیوة داخل پرانتز (APA) نسخه 6 باشد؛ به گونه‌ای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان، سال انتشار و صفحه ذکر شود. شایان ذکر است که ارجاع به کارهای چاپ شده فقط به زبان فارسی بوده و در اسامی لاتین معادل آن در زیر نویس همان صفحه ارائه شود. به عنوان نمونه: (شکوئی، 1387، ص. 50) یا (وودز، 2005، ص. 27).
10-2. در پایان مقاله، منابع مورد استفاده در متن مقاله، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر آورده شود:
- رضوانی، م. ر. (1390). برنامه‌ریزی توسعة روستایی در ایران. چاپ چهارم. تهران: نشر قومس.
- عنابستانی، ع. ا.، شایان، ح.، و بنیادداشت، ا. (1390). بررسی نقش اعتبارات بر تغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی (مطالعة موردی: شهرستان بهمئی). مجلة برنامه‌ریزی فضایی، 1(3)، 80-63.
نمونة انگلیسی:
- Bourne, L. S. (1981). The geography of housing. London: Edward Arnold.
- Turgat, H. (2001). Culture, continuity and change: Structural analysis of the housing pattern in squatter settlement. Global Environment Research (GBER), 1(1), 17-25.
10-3. نقل قول‌ها - مستقیم و غیر مستقیم - نقل به مضمون و مطالب به دست آمده از منابع و مآخذ، با حروف نازک و استفاده از نشانه‌گذاری‌های مرسوم، مشخص گردد و نام صاحبان آثار، تاریخ، و شماره صفحات منابع و مآخذ، بلافاصله در میان پرانتز نوشته شود.
10-4. مقالات برگرفته از رساله و پایان‌نامه دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توأمان و با مسؤولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.
10-5 . چنانچه مخارج تحقیق یا تهیه مقاله توسط مؤسسه‌ای تأمین مالی شده باشد، باید نام مؤسسه در صفحه اول درج شود. 10-6. تمام منابع فارسی به انگلیسی ترجمه شده و به همراه چکیده مبسوط ارائه خواهد شد.
11 . شیوه ارزیابی مقالات: مقالات ارسالی که شرایط پذیرش را احراز کنند، برای داوران خبره در آن موضوع ارسال می‌شوند. داوران محترم، جدای از ارزشیابی کیفی مقالات، راهبردهای سازنده‌ای پیشنهاد می‌کنند. پیشنهادهای داوران محترم به طور کامل، اما بدون نام و نشان داور، برای نویسنده مقاله ارسال خواهد شد.
12 . مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و مقالات مسترد نمی‌گردد. اصل مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی هیچ مسئولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.
13 . مسؤولیت ارائه صحیح مطالب مقاله بر عهده‌ی نویسندگان مقاله است. از این‌رو، نسخه‌ای از مقاله‌ آماده چاپ برای انجام آخرین تصحیحات احتمالی به نشانی الکترونیکی نویسنده ارسال خواهد شد. چنانچه ظرف مدت یک هفته پاسخی از سوی نویسندگان واصل نگردید به معنای موافقت آنها با اصلاحات انجام شده تلقی و نسبت به چاپ آن اقدام می‌شود.
14- دریافت مقاله صرفاً از طریق سامانه مجله( http://jrrp.um.ac.ir) خواهد بود و مجله از پذیرش مقالات دستی یا پستی معذور خواهد بود.
15. نویسندگان گرامی، مقالاتی که مطابق فرمت مجله تهیه نشده باشند به نویسنده بازگردانده شده و در فرآیند ارزیابی قرار نخواهد گرفت.
16. فایل های ضروری برای ارسال از طریق سامانه عبارتند از:
الف) فایل مشخصات نویسندگان: در محیط word شامل اسامی و مشخصات نویسندگان به فارسی و انگلیسی.
ب) فایل اصلی مقاله بدون مشخصات: در محیط word شامل متن اصلی مقاله بدون اسامی و مشخصات نویسندگان همراه با چکیده انگلیسی معادل فارسی.
ج) فایل‌ چکیده مبسوط (مکمل) مقاله: در محیط Word شامل چکیده مبسوط انگلیسی به همراه اصل نسخه فارسی آن و برگردان منابع فارسی به انگلیسی در قالب یک فایل .
17. شرایط جزئی تر و دقیق تر نیز در فایل راهنمای نگارش و ارسال مقاله توسط نویسندگان ارائه شده است.

راهنمای نگارش و ارسال مقاله مانند فایل پیوست ، دریافت فایل

چکیده شیوه نامه APA ، دریافت فایل