نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۶، شماره ۱، (۱۳۹۶)، شماره پیاپی ۱۷

عنوان مقاله: تولید گیاهان دارویی رویکردی در جهت پایدارسازی اقتصاد روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای شهرستان قوچان)


صفحات: 173-187

DOI: 10.22067/jrrp.v6i1.56119

چکیده
هدف: در دهه‌های اخیر، نوع نگرش به روستا و اقتصاد روستایی دست‌خوش تحول شده؛ به طوری که به منظور پایداری معیشت و امنیت اقتصادی در نواحی روستایی، اهمیت افزایش کارآمدی و اثربخشی فعالیت‌ها، میزان بهره وری از ظرفیت‌ها و توان‌های بالقوه و بالفعل موجود در فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته و متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در فضای روستا جهت تضمین استمرار معیشت، ایجاد اشتغال، درآمد و غیره ضرورت ‌یافته ‌است. این پژوهش نیز با هدف پایدارسازی اقتصاد روستاهای مورد مطالعه در شهرستان قوچان انجام شده ‌است.
روش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- تحلیلی است. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های میدانی و کتاب‌خانه‌ای استفاده شده است. جامعۀ آماری شامل ۱۶۲۹۴ خانوار ساکن در ۱۳۳روستای شهرستان قوچان بود که براساس روش مورگان، نمونۀ آماری با ۳۳۶ سرپرست خانوار در ۱۳ روستای منتخب به روش خوشه‌‌ای دومرحله‌ای انتخاب‌ شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که کاشت گیاهان دارویی به طور میانگین، ۱۵۹ درصد بیش‌تر از کاشت محصولات زراعی درآمدزایی ایجاد می‌کند و اشتغال‌زایی هر هکتار گیاهان دارویی، ۲۰۶ درصد بیش‌تر از گیاهان زراعی می‌باشد. هم‌چنین، علی‌رغم این‌که نیاز آبی گیاهان دارویی ۲۵ درصد بیش‌تر از گیاهان زراعی است، با توجه به درآمدزایی و اشتغال‌زایی بیش‌تر، آب مصرفی، اقتصادی تراست. از طرف دیگر، طبق نظر روستاییان، حمایت‌های دولت سبب افزایش تمایل آن‌ها به کاشت گیاهان دارویی خواهد شد. این تحقیق نشان داده است که تولید گیاهان دارویی سبب پایدارسازی اقتصاد روستایی می‌شود.
محدودیت‌ها/ راه‌بردها: مسائل و مشکلاتی در توسعۀ کاشت گیاهان دارویی در منطقۀ مورد مطالعه مشاهده شده که با پیشنهادهایی از جمله برگزاری کلاس‌های آموزشی و ترویجی گیاهان دارویی بین جوامع روستایی منطقه و ایجاد بازار مناسب خرید و غیره می‌توان در جهت رفع آن‌ها و کارآیی بیش‌تر در کاشت گیاهان دارویی گام برداشت.

کلمات کلیدی:   اقتصاد روستایی، پایدارسازی اقتصاد روستایی، تولید گیاهان دارویی، شهرستان قوچان

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Full Paper.Pdf
دانلود : 20

بازدید: 26

تاریخ دریافت: 1395/03/03 , تاریخ پذیرش: 1395/09/29 , تاریخ انتشار: 1396/03/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات