نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۵، شماره ۴، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۶

عنوان مقاله: ارزیابی سطوح پایداری مقاصد روستایی در راستای توسعۀ گردشگری روستایی با تعدیل‌گری تصویر مقصد (مطالعه موردی: دهستان دراک شهرستان شیراز)


صفحات: 155-174

DOI: 10.22067/jrrp.v5i4.54460

چکیده
هدف: هدف پژوهش، ارزیابی سطوح پایداری مقاصد روستایی در راستای توسعۀ گردشگری روستایی با تعدیل‌گری تصویر مقصد در دهستان دراک شیراز است.
روش: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- هم‌بستگی است. جامعۀ آماری گردشگران دهستان دراک است. براساس جدول مورگان و نمونه‌گیری طبقه‌ای ۳۸۵ گردشگر انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه و برای بررسی فرضیه‌‌های مدل معادلات ساختاری و رویکرد کم‌ترین مربعات جزئی استفاده شد. پایایی پرسش‌نامه با آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن با استفاده از روایی سازه سنجیده شد.
یافته‌ها: سطح اقتصادی و محیطی از میزان مطلوب پایین‌تر و سطح اجتماعی از میزان مطلوب بالاتر است. شاخص پایداری اجتماعی بیش‌ترین تأثیر را بر گردشگری روستایی داشته است، تصویر مقصد تأثیر مثبت و معناداری بر پایداری اقتصادی دارد؛ امّا بر پایداری اجتماعی بدون تأثیر است؛ به علاوه، تصویر مقصد تأثیری معکوس بر پایداری محیطی دارد.
محدودیت‌ها/ راهبردها: هر فعّالیتی با تعادل در پایداری کلّی مناطق باشد. از جمله راهبردهای مؤثّر، ممنوعیت ورود وسایل نقلیه به بافت قدیم روستای قلات در روزهای تعطیل و ایجاد فضای پارکینگ در بیرون روستاها است. محدودیت پژوهش، عدم تعمیم نتایج در مناطق دیگر و مناسب‌نبودن برخی شاخص‌های برازش مدل است.
راه‌کارهای عملی: یک‌پارچگی ابعاد مهم پایداری و توجّه به تصویر ذهنی گردشگران به عنوان عامل مؤثّر در پایداری و توسعۀ گردشگری روستایی.
اصالت و ارزش: در این پژوهش بر سه بعد اصلی پایداری به طور هم‌زمان پرداخته شده است و تصویر مقصد به عنوان عامل تعدیل‌کننده در رسیدن به سطح مناسب توسعۀ گردشگری روستایی لحاظ شده است.

کلمات کلیدی:   تصویر مقصد، توسعۀ گردشگری روستایی، پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، پایداری محیط زیست.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Full Paper.Pdf
دانلود : 233

بازدید: 570

تاریخ دریافت: 1394/12/19 , تاریخ پذیرش: 1395/09/14 , تاریخ انتشار: 1395/10/28

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات