نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۶، شماره ۱، (۱۳۹۶)، شماره پیاپی ۱۷

عنوان مقاله: تبیین و ارزیابی نقش کارآفرینی در توسعۀ روستایی با تأکید بر صنایع دستی (مطالعة موردی: روستاهای بخش مرکزی در شهرستان انار)


صفحات: 119-132

DOI: 10.22067/jrrp.v6i1.53838

چکیده
هدف: بررسی نقش طرح‌های کارآفرینی در تحولات اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی با تأکید بر صنایع دستی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان انار می‌باشد.
روش: توصیفی- تحلیلی است و برای گردآوری داده‌ها از مطالعات کتاب‌خانه‌ای و میدانی استفاده شده است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران ۱۲۰ خانوار است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل یافته‌ها از طریق آزمونT تک نمونه‌ای و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم‌افزار spss نشان می‌دهد که استقرار صنایع دستی در متنوع‌سازی و ایجاد اشتغال و کسب درآمد در زمینۀ اقتصادی و کاهش مهاجرت روستایی، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش مشارکت و هم‌کاری در بعد اجتماعی، در مناطق روستایی منطقۀ مورد مطالعه تأثیرگذار بوده است. نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان داد که صنایع دستی در توسعۀ روستایی منطقۀ مورد نظر به میزان ۷۰/۰اثرگذار می‌باشد. بر این اساس، از بین ابعاد مطروحه، بعد اقتصادی (۳۳/۳) نسبت به بعد اجتماعی (۲۱/۳) تأثیرگذاری بیش‌تری در زمینۀ توسعۀ روستایی داشته است.
راه‌بردهای عملی: یکی از راه‌کارهای عملی در جهت توسعۀ پایدار روستایی منطقۀ مورد مطالعه، رشد و توسعۀ کارآفرینی روستایی از طریق صنایع دستی روستایی است. صنایع دستی در روستاهای بخش مرکزی انار ضمن پرکردن اوقات فراغت و بیکاری روستاییان مانع از مهاجرت‌های گسترده آن‌ها می‌شود.
اصالت وارزش: روستاییان منطقه، قبلاً درآمد قابل توجه‌ای از کشت و صادرات پسته داشته‌اند و توجه کم‌تری به بخش صنایع دستی می‌کردند؛ اما در چند سال اخیر به سبب خشک‌سالی‌های پی‌در‌پی و به دنبال آن کاهش درآمد خانوارها، ضرورت دیده می‌شود که روستاییان را به مشاغل مربوط به صنایع دستی بومی منطقه هدایت کرد تا آثار نامتعادل‌کننده خشک‌سالی‌ها خنثی شود. نتایج این تحقیق برای روستاییان منطقه و متولیان امر توسعۀ روستایی شهرستان انار کاربرد عملی دارد.

کلمات کلیدی:   کارآفرینی، صنایع دستی، توسعۀ روستایی، رگرسیون چندگانه، شهرستان انار.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Full Paper.Pdf
دانلود : 24

بازدید: 33

تاریخ دریافت: 1394/11/25 , تاریخ پذیرش: 1395/09/29 , تاریخ انتشار: 1396/03/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات