نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۶، شماره ۱، (۱۳۹۶)، شماره پیاپی ۱۷

عنوان مقاله: بررسی تأثیرات زیست‌محیطی سدهای مخزنی بر نواحی روستایی پیرامونی (مطالعة موردی: سد کارون سه در شهرستان ایذه)


صفحات: 99-117

DOI: 10.22067/jrrp.v5i4.53097

چکیده
هدف: سد کارون سه در شهرستان ایذه به ‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سدهای مخزنی کشور از جمله سدهایی است که بر نواحی پیرامون خود، به‌ویژه روستاها با توجّه به خصوصیات جغرافیایی منطقه تأثیراتی داشته که با توجّه به وضعیت کنونی روستاها، شناخت و تبیین این تأثیرات ضروری است. در این تحقیق، هدف بررسی تأثیرات زیست‌محیطی سد کارون سه بر نواحی روستایی پیرامون و ارائه راه‌کار مناسب است.
روش: روش تحقیق بر مبنای ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. از میان روستاهای پیرامون سد کارون سه با توجّه به خصوصیات جغرافیایی خاص، ۳۸ روستا انتخاب شد. جامعۀ آماری تحقیق ۲۵۳۱ خانوار بوده که نمونۀ مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران ۳۵۰ خانوار محاسبه شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که سد کارون سه در روند نامساعدتر وضعیت متغیّرهای زیست‌محیطی روستاهای پیرامون بالادست و پایین‌دست مؤثّر بوده است. مقدار سطح معناداری متغیّرهای بررسی‌شده که برابر با (Sig=۰۰۰/۰) است، این موضوع را تأیید می‌کند. هم‌چنین، آزمون t نمونۀ مستقل بر بهتربودن متغیّرهای زیست‌محیطی روستاهای بالادست نسبت به پایین‌دست با سطح معناداری(Sig=۰/۰۰۰) دلالت دارد. جهت توسعۀ روستاها نیز متغیّر گردش‌گری با میانگین ۳۵/۴ در اولویت اول و کشاورزی (زراعت) با میانگین ۲۲/۴ در اولویت دوم تعیین شد.
محدودیت‌ها: محدودیت اصلی پژوهش مشکلات موجود در دسترسی به روستاها با توجّه به کوهستانی‌بودن منطقه است.
راه‌کارهای عملی: استفاده از نتایج به‌دست‌آمده می‌تواند به برنامه‌ریزی در این زمینه جهت کاهش مشکلات در زمینۀ نواحی روستایی مفید باشد.
اصالت و ارزش: با توجّه به موقعیت جغرافیایی منطقه و هم‌چنین، سد مورد بررسی این تحقیق از ارزش خاصی برای توسعۀ روستاها برخوردار است.

کلمات کلیدی:   تأثیرات زیست‌محیطی، نواحی روستایی، سد کارون سه، شهرستان ایذه.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Full Paper.Pdf
دانلود : 23

بازدید: 68

تاریخ دریافت: 1394/10/27 , تاریخ پذیرش: 1395/09/14 , تاریخ انتشار: 1396/03/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات