نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۶، شماره ۱، (۱۳۹۶)، شماره پیاپی ۱۷

عنوان مقاله: نقش نمادهای گردشگری در توسعۀ نواحی روستایی (مطالعة موردی: باغ تاریخی نشاط روستای تقی‌آباد)


صفحات: 69-80

DOI: 10.22067/jrrp.v6i1.52120

چکیده
هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش نمادهای گردشگری و نقش موقعیت گردشگری باغ نشاط (به عنوان یک اثر شاخص تاریخی- فرهنگی) در توسعۀ روستای تقی‌آباد شهرستان فیروزه می‌باشد.
روش: روش تحقیق پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات تحقیق از طریق منابع اسنادی و مطالعات پیمایشی به دست آمده است. بر این اساس، با توجه به جامعۀ آماری که حدوداً ۲۰۰۰۰ نفر را شامل می‌شود، نمونه‌گیری تصادفی به عمل آمده و تعداد ۲۵۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که با توجه به مقدار ضریب کای اسکوار (۴۲۴/۱۵) که در سطح خطای کم‌تر از ۰۱/۰ معنی‌دار است، می‌توان با اطمینان ۹۹/۰ درصد گفت که ارزیابی پاسخ‌گویان از آثار گردشگری در سه حوزۀ اجتماعی، اقتصادی و کالبدی متفاوت است. طبق نتایج، آثار کالبدی گردشگری (۱۲/۲) در منطقۀ مورد مطالعه مؤثرتر از آثار اجتماعی– فرهنگی (۹۳/۱) و اقتصادی (۹۴/۱) است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مرمت و احیای باغ نشاط می‌تواند به عنوان نماد و برند گردشگری منطقه نقش مهمی در توسعۀ روستای تقی‌آباد در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و کالبدی داشته باشد.
محدودیت و راه‌برد: متکی‌بودن اعداد به نظرات پاسخ‌دهنده و یک‌دست‌نبودن پاسخ‌ها و عدم ادبیات موضوع قوی از محدودیت‌های این تحقیق می‌باشد.
راه‌کارهای عملی: نیاز است تا از ابزارهای ثبت در صنعت گردشگری روستایی استفاده شده و در ارتباط با توسعۀ مناطق، ابزارهای گردشگری آن کاملاً مشخص شود.
اصالت و ارزش: کاربرد این مقاله برای برنامه‌ریزان صنعت گردشگری و حفظ میراث فرهنگی است تا ضمن احیا و حفظ آثار ملی به رونق صنعت گردشگری و توسعۀ روستایی منجر شود.

کلمات کلیدی:   گردشگری روستایی، باغ نشاط، باغ ایرانی، نماد، روستای تقی‌آباد.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Full Paper.Pdf
دانلود : 24

بازدید: 25

تاریخ دریافت: 1394/09/20 , تاریخ پذیرش: 1395/09/29 , تاریخ انتشار: 1396/03/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات