نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۵، شماره ۴، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۶

عنوان مقاله: ارزیابی اثرات سرمایۀ اجتماعی در تنوّع معیشتی خانوارهای روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان زرین‌‌دشت- شهرستان دره‌شهر)


صفحات: 1-15

DOI: 10.22067/jrrp.v5i4.49243

چکیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات سرمایۀ اجتماعی در تنوّع معیشت پایدار روستاییان تدوین شده است.
روش: این پژوهش از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی است. جامعۀ آماری تحقیق، خانوارهای ساکن در دهستان زرین‌دشت بالغ بر ۲۵۳۵ خانوار و تعداد نمونۀ لازم جهت تکمیل پرسش نامه با استفاده از فرمول کوکران ۲۵۷ خانوار انتخاب شد. روش و ابزار گردآوری اطّلاعات به صورت کتاب‌خانه ای و میدانی (پرسش‌نامه، مشاهده و مصاحبه) است. جهت تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای، ضریب هم‌بستگی و تحلیل مسیر) استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان می دهد، بین افزایش سرمایۀ اجتماعی و تنوّع معیشت پایدار در منطقۀ مورد مطالعه، رابطۀ معناداری وجود دارد و مؤلّفۀ مشارکت اجتماعی بیش‌ترین تأثیر را بر پایداری معیشت دهستان زرین‌دشت داشته است.
محدودیت‌ها: عمده ترین محدودیت این تحقیق، پایین‌بودن تمایل به هم‌کاری با مسؤولان محلّی و پاسخ‌گویی به سؤالات و پرسش‌های مربوطه به دلایل مختلف است.
راه‌کارهای عملی: با توجّه به یافته های تحقیق که نشان دهندۀ رابطۀ مستقیم بین سرمایۀ اجتماعی و تنوّع معیشتی است، توسعۀ زیرساخت های
ارتباطی، تنوّع‌بخشی به فرصت ها و انتخاب های معیشتی خانوارها، توسعۀ خدمات اجتماعی و رفاهی عمومی در روستاها، توجّه به برنامه های اشتغال زایی و فقرزدایی از جمله راه‌کارهایی برای توسعۀ معیشت پایدار این مناطق است.
اصالت و ارزش: نوآوری مقاله در ارزیابی عوامل مؤثّر و ارائۀ راه‌کارهایی در جهت توسعۀ تنوّع معیشتی مناطق روستایی دهستان زررین‌دشت است.

کلمات کلیدی:   توسعۀ روستایی، مشارکت اجتماعی، تنوّع معیشت، استان ایلام


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154