نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۵، شماره ۳، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۵

عنوان مقاله: بررسی نقش تسهیلات بانکی مسکن در توسعه روستایی (مطالعة: موردی: نواحی روستایی شهرستان اشنویه)


صفحات: 75-90

DOI: 10.22067/jrrp.v5i3.48752

چکیده
هدف: دراین تحقیق که از نوع کیفی است و از لحاظ روش، اقدام‌پژوهی می‌باشد، هدف اصلی برّرسی تأثیرات تسهیلات بانکی مسکن در توسعۀ روستایی است
روش: در این تحقیق، در نواحی روستایی شهرستان اشنویه که دارای ۱۳۵۰ بهره‌مند وام است، از میان جامعه‌ای با ۲۰۸ بهره‌مند وام از چهار مرکز دهستان، ۲۸ بهره‌مند وام با استفاده از روش دلفی با نظر استادان راهنما و کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اشنویه به عنوان نمونه انتخاب شده و با استفاده از روش کیفی- توصیفی (پیمایشی) و تحلیل محتوا برای شناخت نحوه و میزان تأثیرات ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی حاصل از تسهیلات بانکی مسکن و نقش آن در توسعۀ روستایی با پرسش‌نامه‌ای که به روش دلفی طرّاحی شده بود، مورد مصاحبۀ عمقی پاسخ‌گویان قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که تسهیلات بانکی مسکن، به عنوان محرّک مالی توسعۀ روستایی با توجّه به وزن کمی در بخش‌های کالبدی (میزان برخورداری واحد مسکونی از فضا و بهداشت آن، میزان استحکام واحد مسکونی) با ۹۴. درصد، بیش‌ترین تأثیر را داشته و در مراتب بعدی در ابعاد زیست‌محیطی (میزان اثرگذاری واحد مسکونی در تخریب محیط زیست، میزان انطباق واحد مسکونی با محیط زیست، میزان اثرگذاری در صرفه‌جویی انرژی و استفاده از انرژی محیط) ۸۵. درصد، اجتماعی (اثرگذاری بر میزان تعاملات اجتماعی، اثرگذاری بر برخورداری از رفاه و آسایش، اثرگذاری بر وضعیت بهداشتی خانواده، اثرگذاری بر فرهنگ و رفتار و جایگاه اجتماعی شخص، میزان اثرگذاری در جمعیت و روند مهاجرت) با ۷۵. درصد، اقتصادی (میزان تغییر فضای معیشتی و مقاومت مصالح و هزینۀ آن، میزان تأثیرگذاری بر زمان ساخت و هزینۀ شخصی و استطاعت شخص، میزان تأثیرگذاری بر درآمد، میزان تأثیر مسکن بر بهروری تولید، تأثیرگذاری مسکن در اقتصاد خرد، میزان رضایتمندی از روند ساخت مسکن، میزان اثرگذاری واحد مسکونی در تخریب محیط زیست، میزان انطباق واحد مسکونی با محیط زیست، میزان اثرگذاری در صرفه‌جویی انرژی و استفاده از انرژی محیط) با ۵۰. درصد تأثیر داشته است.

کلمات کلیدی:   تسهیلات بانکی، مسکن روستایی، توسعۀ روستایی، اشنویه.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Full Paper.Pdf
دانلود : 209

بازدید: 353

تاریخ دریافت: 1394/05/08 , تاریخ پذیرش: 1395/08/20 , تاریخ انتشار: 1395/08/22

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات