نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۵، شماره ۲، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۴

عنوان مقاله: ارزیابی تغییرات کاربری اراضی زراعی با استفاده از سامانۀ اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: روستای دستجرده-شهرستان طارم)


صفحات: 161-175

DOI: 10.22067/jrrp.v5i2.48701

چکیده
هدف: امروزه سامانۀ ادارۀ زمین با محوریت ثبت مالکیت ها، ارزش‌گذاری زمین و کاربری اراضی برای اهداف توسعۀ پایدار مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، بررسی چگونگی روند تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در محدودۀ مورد مطالعه و روشن‌شدن دلایل تقطیع اراضی که موجب کاهش راندمان تولیدات محصولات کشاورزی می‌باشد، است.
روش: روش تحقیق در این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است و با استفاده از سامانۀ اطلاعات جغرافیایی (GIS) تغییرات کاربری اراضی زراعی در روستای دستجرده از دیدگاه های مختلف مطالعه و بررسی شود.
یافته ها: نتایج نشان دادند که در این محدوده، طی دورۀ آماری (۱۳۹۰-۱۳۷۷) حدود ۴/۲۱ درصد از کلّ اراضی (۶۱۴/۲۱۶ هکتار) تغییر کاربری داده است که ۷۶/۲۳ درصد از کلّ قطعات (۳۹۴ قطعه) را شامل می شود و بیش‌ترین تغییرات در محدودۀ راه ارتباطی اتفّاق افتاده است. همچنین، بیش‌ترین تغییرات کاربری به تغییرات کاربری های زراعی به تاکستان مربوط است که ۹/۹ درصد از مساحت کل اراضی را به خود اختصاص داده است.. ارزیابی تغییرات نقشه های کاداستر محدودۀ مورد مطالعه نشان دادند که ۷۲/۴۸ در صد از کلّ قطعات این روستا تغییر مالکیت داده و همچنین، ۳/۱۱ در صد از کلّ قطعات به دو یا چند قطعه تقسیم شده و ۷/۲ در صد از کلّ قطعات از دو یا چند قطعه به یک قطعه تبدیل شده اند
راهکارهای عملی: افزایش امنیت اجتماعی و اقتصادی به سبب روشن‌شدن حقّ تصرف و مالکیت در روستا، کاهش تعارضات و سوءاستفاده های احتمالی از منابع ملّی و شخصی، ترفیع جایگاه مالکیت و اهمیت ثبت اسناد در میان روستاییان کشور، شناسنامه‌دار‌کردن اراضی کشاورزی فاقد نقشه-های کاداستر و شناسنامۀ ثبتی و در نهایت، تغییر کاربری اراضی کشاورزی به‌آسانی صورت نگیرد.
اصالت و ارزش: بسیاری از پدیده های محیط پیرامون ما در حال تغییر و تحوّل هستند؛ ولی این تغییرات در همه جا یکسان نبوده؛ بلکه به صورت احداث جاده ها و راه‌ها از میان مزارع کشاورزی، توسعۀ زمین ها ی کشاورزی یا کاهش آن ها، توسعۀ شهرها، ازبین‌رفتن جنگل ها و مراتع، توسعۀ زمین های حاشیۀ شهر برای مقاصد مختلف دیده می شود.

کلمات کلیدی:   کاداستر زراعی، ارزیابی تغییرات، مدل تحلیل تصویری، سامانۀ اطلاعات جغرافیایی، دستجرده.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Full Paper.Pdf
دانلود : 363

بازدید: 367

تاریخ دریافت: 1394/05/06 , تاریخ پذیرش: 1395/04/21 , تاریخ انتشار: 1395/05/31

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات