نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۵، شماره ۲، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۴

عنوان مقاله: بررسی رابطۀ شاخص های سرمایۀ ‌اجتماعی و پایداری توسعۀ نواحی مرزی (مطالعۀ موردی: دهستان حومۀ غربی شهرستان سوسنگرد)


صفحات: 147-160

DOI: 10.22067/jrrp.v5i2.47983

چکیده
هدف: این پژوهش به بررسی رابطۀ سرمایه‌های اجتماعی و پایداری توسعۀ نواحی مرزی در دهستان حومۀ غربی واقع در شهرستان سوسنگرد در استان خوزستان می‌پردازد.
روش: نوع پژوهش به کاررفته، کاربردی و روش بررسی آن، توصیفی- تحلیلی است. بر این اساس، ضمن بررسی ادبیات نظری مربوط به شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی و پایداری توسعۀ روستایی، چهارچوب مفهومی متشکّل از ۳ مؤلفه برای سرمایۀ اجتماعی (هم‌بستگی اجتماعی، میزان مشارکت، اعتماد اجتماعی) به عنوان متغیّر مستقل و ۳ مؤلّفۀ توسعۀ پایدار (اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی) که متغیّرهای وابستۀ پژوهش را شکل می‌دهند، برای انجام این تحلیل انتخاب شده است. جامعۀ آماری را ۱۹روستا از دهستان حومۀ غربی (معادل ۱۳۲۴ خانوار در قالب ۵۷۱۷ نفر جمعیت) تشکیل می‌دهد و نمونۀ آماری با استفاده از روش کوکران ۳۰۶ نفر در قالب نمونه‌گیری ساده تعیین‌شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها متناسب با سؤالات تحقیق، از نرم‌افزار SPSS و از روش‌های آماری T-TEST و هم‌بستگی پیرسون استفاده شده است.
یافته‌ها: برجسته ترین نتایج تحقیق نشان داده است، بین سرمایۀ اجتماعی و پایداری روستایی در محدودۀ مورد مطالعه، رابطۀ مستقیم و شدید وجود دارد و با بالارفتن سطح سرمایۀ اجتماعی، سطح پایداری روستایی نیز بهبود خواهد یافت. با توجه به یافته‌های تحقیق می‌توان گفت که توجه به شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی، می‌تواند زمینه‌ساز ‌ایجاد یک محیط روستایی قابل زیست، پویا، سالم از نظر محیطی و اجتماعی را فراهم آورد.
محدودیت‌ها/ راهبردها: سرمایۀ اجتماعی از روش‌های متعدّدی تبعیت می‌کند که فقدان داده های آماری مناسب، توان محقّق را در بهره‌گیری از روش‌های سنجش رابطۀ سرمایه‌های اجتماعی و پایداری توسعه، محدود می کند.
راهکارهای عملی: مهم‌ترین راهکار مدیریتی در راستای حرکت روستاها در امر پایداری، توجه به امر سرمایۀ اجتماعی که موجب هم‌بستگی، اعتماد و مشارکت در بین روستاییان شود و به آن‌ها در مدیریت بهتر محیط روستایی و پایداری آن، کمک کند.
اصالت و ارزش: این مقاله می تواند گام دیگری در جهت توسعۀ ادبیات سرمایۀ اجتماعی و هم‌چنین توسعۀ پایدار در علوم جغرافیایی و برنامه ریزی در امر روستاها باشد.

کلمات کلیدی:   سرمایۀ اجتماعی، پایداری توسعه، نواحی مرزی، شهرستان سوسنگرد.


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154