نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۶، شماره ۱، (۱۳۹۶)، شماره پیاپی ۱۷

عنوان مقاله: نقش راه در توسعۀ مناطق روستایی با تأکید بر تنوع فعالیت های اقتصادی (مطالعۀ موردی: دهستان چورزق در شهرستان طارم)


صفحات: 19-33

DOI: 10.22067/jrrp.v6i1.47621

چکیده
هدف: این تحقیق به بررسی نقش راه زنجان- تهم- چورزق در توسعۀ روستایی از طریق تنوع به فعالیت‌های اقتصادی در روستاهای دهستان چورزق شهرستان طارم می پردازد.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به لحاظ روش از نوع تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری داده‌ها میدانی و اسنادی است. در این ‌بین، از تعداد ۲۷۴۲ خانوار ساکن در دهستان چورزق، با روش نمونه‌گیری کوکران ۲۵۰ مورد انتخاب شده و برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری از قبیل ویلکاکسون، t تک نمونه‌ای و t دو نمونه‌ای استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج مطالعه بیان‌گر وجود تفاوت معناداری در دو دورۀ زمانی قبل و بعد از ایجاد جاده زنجان- تهم- چورزق در مؤلفه‌های تنوع به فعالیت‌های اقتصادی روستایی است؛ به طوری که مؤلفه‌های تنوع بخشی به منابع درآمدی در روستا، بهبود زیرساخت‌های تولیدی و خدماتی به ترتیب بیشترین و سرمایه‌گذاری خارج از روستا کمترین میزان را نشان می‌دهد. نتیجۀ آزمون t تک‌نمونه ای نیز برای تمامی ابعاد در سطح آلفا ۰.۰۱ معنادار است؛ افزون بر این نتیجه آزمون t دونمونه ای نیز در بین دو گروه از روستاهای تا فاصله ۵ کیلومتری از جاده و روستاهای بیشتر از این فاصله از جاده مبیّن تفاوت معناداری در سطح ۹۹ است که نشان‌دهندۀ مثبت‌بودن جهت تفاوت‌ها است.
محدودیت‌ها: هم‌کاری اندک برخی از مسؤولان محلی، کمبود اطلاعات، مشارکت اندک برخی از افراد محلی به دلیل اعتماد کم به محققان.
راه کارهای عملی: با توجه به یافته های تحقیق، می توان از آن به‌ عنوان ابزاری در راستای نیل به توسعۀ پایدار روستایی در مناطق روستایی و به‌ویژه روستاهای در معرض تخلیه استفاده کرد.
اصالت/ ارزش: اهمیت پژوهش حاضر در این است که تأثیرات جاده زنجان- تهم- چورزق را در تنوع‌بخشی به اقتصاد روستایی در منطقۀ مورد مطالعه را بررسی می کند. بنابراین، از یافته‌های تحقیق می‌تواند در تشریح نقش تنوع فعالیت‌های اقتصادی و نگه‌داشت جمعیت در مناطق روستایی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی:   توسعۀ روستایی، حمل‌ونقل، اقتصاد روستایی، شهرستان طارم.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Full Paper.Pdf
دانلود : 33

بازدید: 124

تاریخ دریافت: 1394/03/26 , تاریخ پذیرش: 1395/11/08 , تاریخ انتشار: 1396/03/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات