نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۵، شماره ۲، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۴

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد دهیاری ها از دیدگاه روستاییان با بهره‌ گیری از مدل کانو (مطالعۀ موردی: روستای سیاه اسطلخ- شهرستان رشت)


صفحات: 131-146

DOI: 10.22067/jrrp.v5i2.47472

چکیده
هدف: نظر به اهمیت نقش مدیریت در توسعۀ روستایی و ناکارآمدی نسبی در این زمینه، طی سال های متمادی و به لحاظ ملاحظات اخیر در عرصۀ واگذاری مدیریت روستایی به دهیاری ها، پژوهش حاضر به ارزش‌یابی عملکرد دهیاری ها از دیدگاه روستاییان روستای سیاه اسطلخ از بخش مرکزی شهرستان رشت می پردازد.
روش: جامعۀ آماری کلیۀ ساکنان روستای سیاه اسطلخ بوده که تعداد ۳۴۶ نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده اند. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل کانو بوده که در قالب تحلیل سه دسته از نیازهای اساسی، عملکردی و هیجانی آورده شده است. تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که عملکرد دهیاری به ترتیب، در نیازهای اساسی، عملکردی و هیجانی دارای ضریب رضایت بیشتری بوده است. روستاییان معتقدند عملکرد دهیاری در زمینۀ توسعۀ فضای سبز و درختکاری (نیازهای اساسی) با ضریب رضایت ۸۸/۰، کمک به جذب سرمایه گذاری های دولتی برای ایجاد فرصت های جدید شغلی (نیازهای عملکردی) با ضریب رضایت ۷۸/۰ و مراقبت از روستا در مقابل حوادث طبیعی (نیازهای هیجانی) با ضریب رضایت ۶۶/۰ بهترین عملکرد را داشته است.
محدودیت ها: دستیابی به اطلاعات و بررسی دیدگاه روستاییان از چالش های پژوهش حاضر محسوب می شود.
راهکارهای عملی: با توجه به یافته ها توجه به عملکرد دهیاران و مدیران مسئول روستاها می تواند احساس رضایت روستاییان از زندگی و امرار معاش در محیط روستا را افزایش دهد.
اصالت/ ارزش: ارزش‌یابی عملکرد دهیاری ها، موضوع مهمی است که می تواند منجر به ایجاد انگیزه جهت ماندن در روستا و مانع از مهاجرت روستاییان به نقاط شهری اطراف شود.

کلمات کلیدی:   دهیاری، مدل کانو، نیازهای اساسی، نیازهای عملکردی، نیازهای هیجانی، شهرستان رشت.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Full Paper.Pdf
دانلود : 402

بازدید: 474

تاریخ دریافت: 1394/03/21 , تاریخ پذیرش: 1394/12/15 , تاریخ انتشار: 1395/05/31

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات