نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۵، شماره ۱، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۳

عنوان مقاله: بررسی قضایی‌شدن مناقشات روستاییان و عوامل مؤثر بر آن (مطالعۀ موردی: دهستان رشتخوار)


صفحات: 149-162

DOI: 10.22067/jrrp.v5i1.46883

چکیده
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی قضایی‌شدن مناقشات روستاییان و عوامل مؤثر بر آن است. به‌طور کلی قضایی‌شدن مناقشات در روستا به‌طور بلافصلی با موضوع تحول روستاها از اصلاحات ارضی به بعد پیوند دارد. بنابراین، انتظار می رود بخش عمده ای از این‌گونه تحولات در روستاها موجبات قضایی‌شدن مناقشات روستاییان را در سطح روستاها به دنبال داشته باشد.
روش: در این مطالعه، روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- تحلیلی است. برای تجزیه‌وتحلیل داده-ها از نرم‌افزار SPSS، ArcGIS، Expert choice استفاده‌شده است که با استفاده از این نرم‌افزار از دو آزمون t تک نمونه ای و کروسکال-والیس استفاده ‌شده است. داده‌ها بر‌اساس مطالعات میدانی و با روش نمونه گیری کوکران، از سطح ۳۵۰خانوار نمونۀ ناحیه، جمع‌آوری‌شده‌اند.
یافته ها: یافته های به دست آمده حاکی از آن است که در آزمون t تک نمونه ای، تفاوت معناداری بین ابعاد در نظر گرفته ‌شده (اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی- فیزیکی) وجود دارد (۵ /۰>p)؛ ولی در آزمون کروسکال- والیس این تفاوت در بعد کالبدی- فیزیکی قابل‌مشاهده نیست (۵/۰

کلمات کلیدی:   قضایی‌شدن مناقشات; تحولات اجتماعی; مناقشه; دهستان رشتخوار

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Full Paper.Pdf
دانلود : 867

بازدید: 365

تاریخ دریافت: 1394/02/29 , تاریخ پذیرش: 1394/12/02 , تاریخ انتشار: 1395/02/15

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات