نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۵، شماره ۲، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۴

عنوان مقاله: بررسی تأثیر تفکر استراتژیک و سرمایۀ اجتماعی بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه در بین جوانان روستایی (مطالعة موردی: شهرستان کنگاور)


صفحات: 95-110

DOI: 10.22067/jrrp.v5i2.46072

چکیده
هدف: این تحقیق با هدف کلی بررسی تأثیر تفکر استراتژیک و سرمایۀ اجتماعی بر تشخیص فرصت کارآفرینانه در بین جوانان روستایی انجام شد.
روش: این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل ۹۲۰۷ نفر از جوانان روستایی شهرستان کنگاور، در استان کرمانشاه بود، با استفاد از جدول بارتلت ۲۲۵ نفر از آن‏ها به روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه ای برای مطالعه انتخاب شدند. روایی ابزار تحقیق با بررسی دیدگاه های اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه تعیین شد. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از آزمون راهنما و آلفای کرونباخ تأیید شد.
یافته ها: بر اساس یافته ها مشخص شد که جوانان روستایی از لحاظ شناسایی فرصت های کارآفرینانه در وضعیت ضعیفی قرار دارند. یافته ها نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج تحقیق نشان داد که میزان سرمایۀ اجتماعی جوانان روستای در حد متوسط است و تفکر استراتژیک نیز در همین حد بود. در بین مؤلفه های تفکر استراتژیک، مؤلفۀ آینده نگری و در بین مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی، مؤلفۀ مشارکت اجتماعی بالاترین اولویت را در بین جوانان روستایی به خود اختصاص داده اند. نتایج برازش مدل به وسیلۀ نرم افزارAMOS گویای آن بود که در مجموع، سرمایۀ اجتماعی و تفکر استراتژیک به ترتیب ۰.۵۴ و ۰.۴۹ درصد از تغیرات تشخیص فرصت کارآفرینانه را پیش بینی و تبیین می کند. از بین مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی، بهادادن به زندگی جوانان روستایی و از بین مؤلفه های تفکر استراتژیک، سه متغیر آینده نگری، تفکر مفهومی و فرصت طلبی بین جوانان روستایی، رابطۀ مستقیمی با تشخیص فرصت های کارآفرینانه توسط آن‌ها دارند. مدل نهایی پژوهش، گویای آن است که متغیرهای سرمایۀ اجتماعی و تفکر استراتژیک بر روی تشخیص فرصت کارآفرینانه نقش مثبت دارند؛ به طوری که تقویت مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی در بین جوانان روستایی می‌تواند ارتباط تنگاتنگ با تفکر استراتزیک آن‌ها داشته باشد.
محدودیت ها: یکی از مهم ترین محدودیت های این پژوهش، بعد جغرافیایی تحقیق و پراکندگی روستاهای مورد بررسی بود.
راهکارهای عملی: بر‌اساس یافته ها می توان پیشنهاد داد که باید به جوانان روستایی، آموزش های مختلفی نظیر مهارت های اجتماعی، مدیریتی، مهارت بیان‌گری، متقاعدسازی و سازگاری اجتماعی ارایه داد.
اصالت و ارزش: محققان و برنامه ریزان روستایی می توانند از یافته های این تحقیق برای شناسایی و ارتقای هرچه بهتر فرصت های کارآفرینی در روستاها استفاده کنند و بیش از پیش به این موضوع توجه داشته باشند.

کلمات کلیدی:   سرمایۀ اجتماعی، تفکر استراتژیک، جوانان روستایی، تشخیص فرصت کارآفرینانه.


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154