نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۵، شماره ۱، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۳

عنوان مقاله: بررسی میزان اثرگذاری فعالیت‌های غیرکشاورزی در توسعة ابعاد اقتصادی و اجتماعی سکونت‌گاه‌های روستایی (مطالعة موردی: معادن فیروزه خراسان رضوی)


صفحات: 123-135

DOI: 10.22067/jrrp.v5i1.45742

چکیده
هدف: تک بخشی‌‌بودن اقتصاد روستایی و تأکید بر فعالیت های بخش کشاورزی در نواحی روستایی یکی از مشکلات پیش روی پایداری اقتصاد روستایی است؛ زیرا در نواحی روستایی کشور بخش کشاورزی با بحران های زیست محیطی، محدودیت فرصت های اشتغال و افزایش نرخ مهاجرت روستا به شهر مواجه است. با این حال، امروزه در بین محققان این موضوع مطرح است که نواحی روستایی مجدداً به عنوان کلید پیش برندة توسعه اقتصادی و اجتماعی مطرح شوند و چنین امری عمدتاً از طریق تمرکز بر رونق‌ بخشیدن اقتصاد غیرکشاورزی امکان پذیر است. به این منظور، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش معادن فیروزه به عنوان یک فعالیت غیرکشاورزی در پایداری شاخص های اقتصادی و اجتماعی در دهستان فیروزه، شهرستان فیروزه می پردازد. جامعة آماری شامل روستاهای دهستان فیروزه است. شهرستان فیروزه دارای ۳۲۰۵ نفر جمعیت و ۹۴۸ خانوار می باشد. حجم جامعة نمونه ۲۵۰ نفر از شاغلان فعالیت های معدنی و غیر‌ معدنی در دهستان فیروزه است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی و تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها؛ میدانی و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه است.
روش: تحلیل داده ها با استفاده از آزمون T تک نمونه ای، آزمون تحلیل واریانس فیشر (Anova) و آزمون Tukey می باشد.
یافته ها: نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای بیان‌گر تأثیر مثبت معادن بر رشد شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در دهستان فیروزه می‌باشد، اگرچه بر اساس نتایج حاصل از آزمون (Anova) در رابطه با میزان بهره‌مندی از شاخص های اقتصادی و اجتماعی درخانوارهایی که صرفاً در فعالیّت های کشاورزی فعالیّت می کنند با خانوارهایی که در معادن فعال هستند و یا خانوارهایی که به صورت هم‌زمان درهر دو بخش فعالیّت می کنند، تفاوت معناداری وجود دارد.
راهکارهای عملی: یکی از راهکارهای عمده در این زمینه، توجه به خوشه سازی فعالیت های معدنی و تجمیع آن‌ها در قالب خوشه است. با تجمیع فعالیت های معدن فیروزه امکان استفاده از تجربیات و امکانات یک‌دیگر، امکان ایجاد امکانات مشترک و انجام امور به صورت اشتراکی به وجود می‌ آید. از این رو، می توان گفت که ایجاد خوشه های معدنی در حوزه های مختلف، باعث توسعة این منطقه می شود.

کلمات کلیدی:   فعالیت های غیرکشاورزی; توسعة پایدار; معادن فیروزه; شهرستان فیروزه

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Full Paper.Pdf
دانلود : 897

بازدید: 418

تاریخ دریافت: 1394/01/24 , تاریخ پذیرش: 1394/12/02 , تاریخ انتشار: 1395/02/15

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات