نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۵، شماره ۳، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۵

عنوان مقاله: ارزیابی و ترسیم نوع مشارکت زنان روستایی در مشاغل خانگی براساس نردبان شری آرنستین: کاربرد معادلات ساختاری


صفحات: 39-60

DOI: 10.22067/jrrp.v5i3.45050

چکیده
هدف: هدف این تحقیق، ترسیم نوع مشارکت زنان روستای در مشاغل روستایی براساس نردبان مشارکت شری آرنستین و مدل‌سازی در شهرستان کنگاور است.
روش: این تحقیق توصیفی- هم‌بستگی است و جامعۀ آماری تحقیق را زنان روستاهای شهرستان کنگاور تشکیل دادند که دارای مشاغل خانگی فعّال بودند. حجم نمونه ۱۶۸ نفرتعیین شد. در این تحقیق از روش تمام‌شماری استفاده شد. جهت تجزیه‌و‌تحلیل داده ها ازنرم‌افزارهایSPSS ۲۰ , Amos ۲۲ استفاده شد.
یافته ها: براساس یافته‌ها، اولویت‌بندی پلّه‌های مشارکت گویای آن است که بالا‌ترین پلّه به دگرگون‌سازی و آخرین پلّه به قدرت قانونی تعلّق دارد. رابطۀ بین متغیّرهای مستقل و مشارکت مثبت و معنادار بود. نتایج تحلیل مسیر گویای آن است که مؤلّفه‌های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، فردی– حرفه ای و نهادی– مدیریتی در مجموع ۷۶ درصد از تغییرات مشارکت زنان در مشاغل خانگی را تبیین می‌کند.
محدودیت ها و راهبردها: پیشنهاد می شود که در تحقیقات آتی توجّه بیش‌تری به مشکلات و توانمندی های زنان روستایی شود.
اصالت و ارزش: زنان روستایی با دارابودن نیمی از جمعیت روستاها نقش عمده ای را در فعّالیت‌های تولیدی به عهده دارند. حدود هشت میلیون زن روستایی ۱۰ سال به بالا، در بخش کشاورزی و منابع طبیعی فعّالیت دارند، این زنان در امور گوناگون در جوامع روستایی مشارکت دارند و در جریان تولید اقتصاد در سطوح ملّی و خانواده نقش بسیار مهمّی را ایفا می کنند؛ به طوری که می توان از آن‌ها به عنوان کلید دست‌یابی به توسعۀ روستایی نام برد؛ امّا این جمعیت متأسّفانه در اکثر برنامه ریزی ها و تحقیقات نادیده گرفته می شوند. این تحقیق به مطالعۀ این گروه پرداخته است.

کلمات کلیدی:   کسب‌و‌کار خانگی، نردبان مشارکت شری آرنستین، زنان روستایی، AMOS.


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154