نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۵، شماره ۱، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۳

عنوان مقاله: اثرات مکانی- فضایی مهاجرت بازگشتی در شهرستان میاندوآب


صفحات: 83-98

DOI: 10.22067/jrrp.v5i1.43612

چکیده
هدف: هدف از تحقیقحاضر، مطالعه و بررسی اثرات مکانی- فضایی مهاجرت بازگشتی در روستاهای شهرستان میاندوآب است.
روش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. جامعۀ آماری تحقیق، مهاجران بازگشته به این شهرستان (۱۲۶ خانوار) بوده و با روش نمونه‌گیری متوالی نظری به تعیین حجم نمونه پرداخته شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه‌ساختار‌یافته بود و با انجام ۲۲ مصاحبه به اشباع نظری رسید.
یافته‌ها: در بازگشت مهاجران، عوامل اقتصادی بیشترین تأثیر را دارد و مهاجران با ارزیابی هزینه- فایده و تصور فواید بیشتر از هزینه ها تصمیم به بازگشت می گیرند. عوامل اجتماعی، روان‌شناختی و عمرانی نیز از سایر عوامل تأثیرگذار در بازگشت مهاجران هستند. پیامدهای بازگشت مهاجران شامل نوسازی مسکن روستایی، احیای اراضی کشاورزی، تبدیل اراضی زراعی دیم به باغی و مکانیزاسیون کشاورزی، توسعۀ دامپروری، احداث کارگاه‌های تولیدی و غیره بوده و نوعی بازساخت فضایی را نشان می دهد.
محدودیت‌ها/ راهبردها: محافظه کاری برخی افراد نمونه در انجام مصاحبه و در دسترس نبودن برخی افراد نمونه با مراجعات مکرر به روستاها و انجام مصاحبه ها در فضای صمیمی صورت گرفت. بومی‌بودن مصاحبه گران در خلق این فضا کمک می کرد.
راهکارهای عملی: علاوه بر تحلیل فضایی پیامدهای اقتصادی، بررسی نگرش روستاییان به بازگشتگان، دلایل ارجاع کامل سرمایه های مالی به روستا با روش مصاحبه های مشارکتی روش مناسبی خواهد بود. همچنین، ارایۀ زیرساخت‌های عمرانی و اجرای طرح‌های، متنوع‌کردن اقتصاد روستایی، ایجاد فرصت های شغلی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال دائم و پایدار به‌ویژه در بخش صنعت و خدمات در نواحی برای بازساخت فضایی ضرورت دارد.
اصالت و ارزش: نقطۀ قوت این پژوهش، پرداختن به موضوع مهاجرت بازگشتی و تعریف این پدیده از نظر علمی و تمایز آن از مهاجرت معکوس است. از سوی دیگر، پیامدهای اقتصادی- اجتماعی ناشی از بازگشت مهاجران را تحلیل فضایی می کند.

کلمات کلیدی:   مهاجرت بازگشتی; مهاجرت شهری- روستایی;بازساخت فضایی; شهرستان میاندوآب

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Full Paper.Pdf
دانلود : 470

بازدید: 667

تاریخ دریافت: 1393/10/30 , تاریخ پذیرش: 1394/12/02 , تاریخ انتشار: 1395/02/15

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات