نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴، شماره ۲، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۱۰

عنوان مقاله: بررسی تأثیر مکان‌یابی کاربری اراضی بر عمران روستایی در شهرستان بجنورد


صفحات: 173-185

DOI: 10.22067/jrrp.v4i2.42538

چکیده
هدف: ازجمله مشکلات و نابهنجاری‌ها در سکونتگاه‌های روستایی، عدم مکان‌یابی بهینه کاربری‌های پیشنهادی در طرح‌های هادی روستایی است، به‌نحوی‌که مکان‌یابی نامناسب کاربری‌ها زمینه‌ساز استفاده با بهره‌وری پایین و درنهایت عدم دست‌یابی به توسعه خواهد شد. هدف از این تحقیق، بررسی موضوع مکان‌یابی کاربری‌های پیشنهادی در طرح هادی و تأثیر آن بر توسعه و عمران روستایی در شهرستان بجنورد است.
روش: روش تحقیق در این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی و روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات هم به‌صورت آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل عاملی، همبستگی و رگرسیون) صورت گرفته است. برای این منظور ۳۰ نفر از مسؤولین شهرستانی و مدیران اجرایی تعدادی از روستاهای شهرستان مورد پرسش قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش بر اساس تحلیل عاملی نشان می‌دهد که عوامل زیست‌محیطی، رفاه و امید به آینده، بهره‌وری و کالبدی به ترتیب با تبیین ۱۱، ۳/۹، ۷/۸ و ۳/۸ درصد واریانس‌ها بیشترین تأثیر را بر توسعه و عمران روستایی داشته‌اند. در ادامه با استفاده از رگرسیون گام‌به‌گام، از بین هشت عامل مستخرج از تحلیل عاملی، پنج عامل تأثیر مثبتی را بر توسعه و عمران روستایی نشان دادند که سه متغیر اجتماعی، تناسب کاربری و رفاه و امید به‌ آینده به ترتیب با ۴۰۴/۰، ۳۸۳/۰ و ۲۲۶/۰ بیشترین تغییرات توسعه و عمران روستایی را تبیین می‌نمایند.
راهکارهای عملی: بنابراین، پیشنهاد می‌شود که در طی اجرای طرح‌های هادی روستایی به مکان‌یابی بهینه کاربری‌های پیشنهادی توجه فراوان شود و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد مرتبط با ابعاد اثرات مکان‌یابی بهینه کاربری‌ها در توسعه و عمران روستایی از نگاهی صرفاً کالبدی به مکان‌یابی پرهیز شود تا میزان رضایت روستاییان افزایش یابد و درنهایت موجب ارتقاء کارایی طرح‌های هادی در سکونتگاه‌های روستایی گردد.

کلمات کلیدی:   مکان‌یابی، کالبدی، اجتماعی، توسعه پایدار، سودآوری، بجنورد.


دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 2720 English.pdf
دانلود : 2109

بازدید: 709

تاریخ دریافت: 1393/09/29 , تاریخ پذیرش: 1394/05/14 , تاریخ انتشار: 1394/06/16

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات