نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴، شماره ۲، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۱۰

عنوان مقاله: بررسی وضعیت حمایت مالی کسب و کارهای گردشگری روستایی از یکدیگر با رویکرد تحلیل شبکه (مطالعه موردی: رستورانهای روستاهای محور هراز، بخش لاریجان، شهرستان آمل)


صفحات: 127-141

DOI: 10.22067/jrrp.v4i2.40417

چکیده
هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت حمایت مالی کسب و کارهای گردشگری روستایی از یکدیگر با رویکرد تحلیل شبکه در رستورانهای روستاهای محور هراز، بخش لاریجان، شهرستان آمل می باشد.
روش: روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری، صاحبان رستورانهای جاده هراز به تعداد ۷۶ نفر بوده که پرسشنامه‌ای ماتریسی به‌منظور تعیین روابط بین آن‌ها اجرا شد. همچنین از نظریه و مدل تحلیل شبکه و با استفاده از نرم‌افزار Ucinet و آزمون های تراکم، درجه، دوسویگی، انتقال‌پذیری، E-I و غیره جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و از انواع گراف‌ها جهت نمایش روابط بهره برده شده است.
یافته ها: به‌صورت کلی نتایج این تحقیق نشان‌دهنده وضعیت نامناسب حمایت مالی از یکدیگر در بین رستورانها می-باشد. تعداد بسیار کمی از رستورانها (۴ درصد) از یکدیگر حمایت مالی کرده که ۲۳ درصد آن به‌صورت دوسویه و متقابل می‌باشد.
محدودیت ها: بالا بودن هزینه و زمان تکمیل پرسشنامه ها، با توجه به گستردگی محدوده مورد مطالعه، از اصلی ترین چالش-های پیش روی محققان در پژوهش حاضر بود.
اصالت/ ارزش: مقاله حاضر از این جهت دارای اهمیت است که می تواند به‌عنوان رویکردی جدید در برنامه‌ریزی توسعه گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی:   توسعه روستایی، گردشگری روستایی، رویکرد شبکه ای، رستوران های جاده هراز.


دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 12970 English.pdf
دانلود : 1999

بازدید: 689

تاریخ دریافت: 1393/07/26 , تاریخ پذیرش: 1394/05/14 , تاریخ انتشار: 1394/06/16

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات