نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴، شماره ۲، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۱۰

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد تعاونی‌های تولید روستایی با رویکرد توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)


صفحات: 111-125

DOI: 10.22067/jrrp.v4i2.40300

چکیده
هدف: هدف اصلی این مقاله ارزیابی عملکرد تعاونی‌های تولید در ارائه خدمات زیرساختی به روستاهای تحت پوشش و تحلیل تأثیر آن در توسعه کشاورزی پایدار در شهرستان نیشابور است.
روش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات به‌صورت میدانی و اسنادی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان عضو تعاونی‌های تولید روستایی از ۱۲ روستای دارای تعاونی تولید در سطح شهرستان نیشابور است. ابتدا عملکرد تعاونی‌های تولید در ارائه خدمات زیرساختی توسعه کشاورزی به روستاهای تحت پوشش با استفاده از ۱۱ شاخص از طریق تکنیک تاپسیس، ارزیابی، مقایسه و رتبه‌بندی شده‌اند. سپس پایداری کشاورزی در قالب ۱۳ شاخص اقتصادی، ۱۶ شاخص اجتماعی و ۲۰ شاخص زیست‌محیطی به تفکیک روستاهای تحت پوشش تعاونی‌ها، مورد تحلیل قرار گرفته‌ است.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان می‌دهد تعاونی‌های تولید فوشنجان، سیمرغ ۵ و سیمرغ ۴ با سطح عملکرد ۸۹۶/۰، ۴۷۱/۰ و ۳۹۸/۰ نسبت به سایر تعاونی‌های شهرستان، خدمات فنی و زیرساختی بیشتری را به روستاهای تحت پوشش خود ارائه داد‌ه‌اند و پایداری کشاورزی در این روستاها بالاتر از سایر روستاهاست. بررسی میانگین پایداری در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در روستاهای تحت پوشش تعاونی‌ها، به ترتیب ۷۴/۲، ۳۳/۳ و ۴۱/۲ به دست آمد که نشان می‌دهد تعاونی‌ها در زمینه پایداری اجتماعی بیش از حد متوسط، اما در زمینه پایداری اقتصادی کمی کمتر از متوسط و در مورد پایداری زیست‌محیطی ضعیف عمل نموده‌اند. همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن، میان رتبه تعاونی‌ها از نظر ارائه خدمات به روستاها و رتبه پایداری کشاورزی در ابعاد مختلف، نشان‌دهنده رابطه مستقیم و معنادار میان ارائه خدمات و افزایش پایداری در بعد اقتصادی و اجتماعی پایداری است.
محدودیت‌ها/ راهبردها: عمده‌ترین محدودیت تحقیق فقدان آمار و اطلاعات کافی در مورد تعاونی‌های تولید و عملکرد آن‌ها در چند سال گذشته بوده است.
راهکارهای عملی: توسعه تعاونی‌های تولید قبل از آن‌که به تعاونی و اعضا تعاونی مربوط باشد به میزان حمایت تخصصی و تکنولوژیکی دولت بستگی دارد.
اصالت و ارزش: در این تحقیق، ابتدا عملکرد تعاونی‌های تولید در روستاهای تحت پوشش مورد بررسی قرار گرفته و سپس تأثیر تعاونی‌ها به‌عنوان یک نظام بهره‌برداری مناسب که می‌تواند بر کم و کیف عملکرد کشاورزی اثر بگذارد بررسی شده است.

کلمات کلیدی:   تعاونی تولید، خدمات زیرساختی، کشاورزی پایدار، شهرستان نیشابور


دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 3530 English.pdf
دانلود : 2560

بازدید: 1058

تاریخ دریافت: 1393/07/22 , تاریخ پذیرش: 1394/05/14 , تاریخ انتشار: 1394/06/16

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات