نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۵، شماره ۳، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۵

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در ارائۀ خدمات به نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای شهرستان سردشت)


صفحات: 1-24

DOI: 10.22067/jrrp.v5i3.38860

چکیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در ارائۀ خدمات به نواحی روستایی شهرستان سردشت انجام یافته و همچنین، میزان آگاهی مردم از خدمات دفاتر و میزان رضایت مردم از عملکرد خدمات‌دهی دفاتر ICT مورد برررسی قرار گرفته است.
روش: پژوهش پیش‌ رو با توجه به هدف، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش، روستاهای دارای دفاتر ICT روستایی است که از این تعداد، ۲۰ روستای دارای دفاتر ICT از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی جهت توزیع پرسش‌نامه‌ها انتخاب شدند و با محاسبۀ حجم نمونۀ افراد بومی (کاربران) از طریق فرمول کوکران، ۳۸۰ نمونه انتخاب شد روش انتخاب کارشناسان، از روش نمونه‌های در دسترس صورت گرفته است؛ به این معنی که مسؤولان دفاتر روستاهای منتخب به عنوان کارشناس هدف در نظر گرفته شده است. جهت پاسخ‌گویی به سؤالات و آزمون فرضیه ها از آزمون‌های خی‌دو۱، آزمون T یک نمونه‌ای، آزمون ناپارامتری کروسکال والیس۲ استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین آگاهی مردم از خدمات دفاتر ICT و میزان استفادۀ آن‌ها از این دفاتر، رابطۀ معناداری وجود دارد که این میزان با مقدار ضریب ۷۳/۵۵ دارای رابطۀ مستقیم است. بین نوع دیدگاه افراد نسبت به نقش دفاتر ICT در ایجاد رفاه و آسایش و میزان استفاده از این دفاتر نیز با مقدار ۴۲/۹۸ رابطۀ معنادار آماری وجود دارد. در مجموع، دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی روستایی شهرستان، باعث افزایش کیفیت دسترسی روستاییان به خدمات شده و نوعی تعادل و توازن را در بین ساکنان روستایی در استفاده از خدمات دولتی به وجود آورده است. بنابراین، می‌توان بیان کرد که دفاتر ICT در ارائۀ خدمات به روستاهای شهرستان، موفق عمل کرده است.
محدودیت‌ها: پراکندگی روستاهای مورد بررسی و دسترسی به آن‌ها و بالابودن هزینۀ تکمیل پرسش‌نامه‌ها از چالش‌های پژوهش حاضر محسوب می‌شود.
راهکارهای عملی: پیشنهاد می‌شود در روستاهای فاقد دفاتر ICT در نواحی مرزی شهرستان، به‌خصوص روستاهایی که از دسترسی به این فناوری محروم‌اند، دفاتر ICT ایجاد شود که این امر علاوه بر ماندگاری جمعیّت در روستاها و توسعۀ نواحی روستایی شهرستان به امنیت ملّی کشور نیز کمک می‌کند؛ زیرا روستاهای مرزی در کشور، حکم یک پایگاه نظامی برای امنیت کشور محسوب می‌شوند.
اصالت و ارزش: مطالعۀ توسعۀ دفاتر ICT در روستاهای شهرستان سردشت به عنوان پل ارتباطی، می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های آتی، زمینه‌های ارتباط بین ساکنان روستا و مدیران محلّی را با نهادهای دولتی و بخش خصوصی فراهم کند و ارائۀ خدمات نهادهای دولتی را تسهیل بخشد.

کلمات کلیدی:   دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، روستای الکترونیکی، خدمات دولتی، شهرستان سردشت.


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154