نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۳، شماره ۳، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۷

عنوان مقاله: ببررسی اثرات حضور گردشگران مذهبی بر توسعة سکونتگاه‌های روستایی از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: روستای نوده انقلاب ـ شهرستان خوشاب)


صفحات: 115-127

DOI: 10.22067/jrrp.v3i7.38625

چکیده
هدف: از گذشته‏های دور، باورهای مذهبی نقش عمده‌ای‏ در استقرار ‏و رونق سکونتگاه های انسانی داشته‏ اند. امروزه، گردشگری مذهبی درراستای کسب درآمد و نیز حفظ میراث فرهنگی موردتوجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شد تا تأثیر حضور گردشگران مذهبی بر توسعة سکونتگاه‌های روستایی، از دیدگاه روستاییان بررسی گردد.
روش: در این مطالعه، روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث روش، توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی است و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات، به صورت آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای و فریدمن) می باشد. جامعة آماری تحقیق شامل خانوارهای روستای نوده انقلاب است که طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، این روستا دارای ۱۰۵۰ خانوار و ۳۴۶۹ نفر جمعیت است و طبق فرمول کوکران، تعداد نمونة لازم ۱۶۵ خانوار به-دست آمد.
یافته‌ها: در روستای موردمطالعه، حضور گردشگران مذهبی بیشترین تأثیر را بر توسعة سکونتگاه‌های روستایی، در حوزة اجتماعی و فرهنگی، با میانگین ۴/۳ داشته است. علاوه براین، نتایج آزمون فریدمن نشان داد که این شاخص با آمارة ۲۴/۳، ازنظر روستاییان، بالاترین اولویت را دارا است.
محدودیت‌ها/ راهبردها: دست‌یابی به اطلاعات تعداد گردشگران مذهبی از چالش‌های پژوهش حاضر محسوب می‌شود.
راهکارهای عملی: با توجه یافته‌ها، راهکارهایی چون تبلیغات جاذبه‌های گردشگری امامزاده ابراهیم (ع)، تدارک فضای موردنیاز برای پارکینگ و اقامت، رعایت حریم بنای مذهبی ازطریق دیوارة فضای سبز، هماهنگی بین سازمان‌های خدمات-رسان در حوزة گردشگری و غیره پیشنهاد شده است.
اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از این نظر دارای اهمیت است که می‌توان با شناسایی آثار گردشگری مذهبی، زمینه‌های توسعة نواحی روستایی را فراهم نمود.

کلمات کلیدی:   گردشگری مذهبی، توسعه روستایی، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی، روستای نوده انقلاب.


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154