نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۵، شماره ۱، (۱۳۹۵)، شماره پیاپی ۱۳

عنوان مقاله: ارایۀ مدلی برای ارزیابی کیفیت محیط طبیعی نواحی روستایی به کمک سیستم های دانش بنیان


صفحات: 1-18

DOI: 10.22067/jrrp.v5i1.37406

چکیده
هدف: تحقیق حاضر به دنبال ارایۀ الگویی دانش بنیان برای اندازه‌گیری و ارزیابی کیفیت محیطی در مناطق روستایی است و مناطق روستایی شهرستان‌های قوچان- فاروج به عنوان مطالعۀ موردی انتخاب شده است.
روش: در این تحقیق نواحی روستایی شهرستان‌های قوچان- فاروج مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای ارزیابی از ۱۵ شاخص، در قالب ۴ مؤلفه استفاده شده است. برای ارزیابی کیفیت محیطی از سیستم دانش‌بنیان بر‌اساس سیستم استنباط فازی به کارگرفته شده است.
یافته‌ها: زندگی انسان به‌شدت وابسته به محیط و خدماتی است که از سوی محیط ارایه می‌شود. کیفیت محیطی، با مجموعه‌ای از خصوصیات و صفات مشخص می‌شود که به کمک آن‌ها می‌توان به ارزیابی شرایط محیط پرداخت. مناطقی که دارای شرایط محیطی بهتری هستند بستر و زمینۀ مناسبت‌تری برای زندگی و فعالیت های بشر فراهم می‌آورند. یافته‌های تحقیق دو بخش می‌باشد: یک بخش پایگاه دانش است که به کمک آن امکان ارزیابی کیفیت محیطی وجود دارد و همچنین، قوانین و شرایط حاکم برای ارزیابی کیفیت محیطی مشخص می‌شود و دیگر، پهنه‌بندی منطقه است. بسط این مدل می‌تواند در تحقیقات بعدی با تلفیق آن روش‌های کشف دانش و شبکه‌های عصبی مصنوعی باشد.
راهکارهای عملی: در مطالعات و برنامه‌ریزی نواحی روستایی، کیفیت محیطی برتصمیم‌گیری‌ها اثر مستقیم داشته و می‌تواند موفقیت برنامه‌ها را تضمین کند. ارزیابی کیفیت محیط، یکی از ابزارهای مهم در زمینۀ برنامه‌ریزی فضایی و برنامه‌ریزی محیطی است و مدل ارایه‌شده در این‌جا می‌تواند راهکاری عملی در زمینۀ سنجش و ارزیابی کیفیت محیطی محسوب شود.

کلمات کلیدی:   ارزیابی; کیفیت محیطی; سیستم استنباط فازی; پایگاه دانش; سیستم اطلاعات جغرافیایی; برنامه‌ریزی روستایی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154