نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴، شماره ۱، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۹

عنوان مقاله: اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری برای توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی با بهره‌گیری از روش دلفی (مطالعه موردی شهرستان همدان)


صفحات: 149-159

DOI: 10.22067/jrrp.v4i9.34997

چکیده
هدف: این تحقیق ازنظر ماهیت یک تحقیق کاربردی است و هدف اصلی آن تعیین اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف درزمینۀ صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان همدان می‌باشد. قطعاً با تعیین اولویت‌های مختلف سرمایه‌گذاری درزمینۀ صنایع تبدیلی برنامه‌ریزی جهت توسعه این صنعت تسهیل و هدف‌دار گردیده و مانع از هدر رفت عامل سرمایه خواهد شد.
روش: تحقیق حاضر باهدف اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری برای توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی با استفاده از رهیافت دلفی صورت پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق متخصصین صنایع تبدیلی در شهرستان همدان بوده و جمع‌آوری داده‌های تحقیق بر اساس مراجعه حضوری و میدانی صورت گرفته است. پس از طراحی پرسشنامه‌ها توسط تیم طراح و تحلیل‌گر، اطلاعات و داده‌های تحقیق از طریق گروه دلفی این تحقیق که مجموعه‌ای مرکب از ۳۹ نفر بوده که همگی از متخصصان و کارشناسان و افراد صاحب‌نظر درزمینۀ صنایع تبدیلی بخش کشاورزی منطقه بوده‌اند، تدارک گردید.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که تمامی فرآوری‌های محصول سیب‌زمینی در این اولویت‌بندی جزء اولویت‌های اصلی قرارگرفته‌اند، که این نشان‌دهنده استراتژیک بودن این محصول به دلیل تولید بالای سیب‌زمینی و وابسته بودن درصد زیادی از جمعیت کشاورز ساکن در شهرستان به این محصول می‌باشد. همچنین بر اساس نتایج تحقیق، صنایعی همچون تولید روغن آفتابگردان، تولید الکل و شربت ذرت و مارمالاد میوه‌ای با در نظر گرفتن همه شاخص‌ها از اولویت پایینی برخوردار بوده و کمتر ضروری به‌نظر می‌رسند.
محدودیت‌ها/ راهبردها: بررسی اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری صنایع تبدیلی با بهره‌گیری از روش‌های محاسباتی و اقتصادی از پیشنهاد‌ها این تحقیق می‌باشد.
راهکارهای عملی: توجه به معیارهای مدت‌زمان بازگشت سرمایه، نرخ بازگشت اقتصادی و سرمایه اولیه پروژه در اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری و همچنین در اولویت قرار دادن سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی محصولات سیر و سیب‌زمینی در منطقه مورد مطالعه.
اصالت و ارزش: نوآوری این مقاله اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی با بهره‌گیری از روش دلفی و در نظر گرفتن نظرات متخصصین این صنعت می‌باشد که نتایج حاصل از آن به‌طور گسترده و مؤثر قابل‌استفاده توسط سازمان‌های زی ربط در استان و حتی در مورد برخی نتایج در سطح کشور می‌باشد.

کلمات کلیدی:   اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری، صنایع تبدیلی کشاورزی، روش دلفی، شهرستان همدان


دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 2933 English.pdf
دانلود : 2505

بازدید: 448

تاریخ دریافت: 1393/02/20 , تاریخ پذیرش: 1394/03/25 , تاریخ انتشار: 1394/05/01

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات