نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۳، شماره ۳، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۷

عنوان مقاله: بتحلیل قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای کشت گلخانه‌ای در توسعة کارآفرینی و اشتغال‌زایی روستایی (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان پاکدشت)


صفحات: 101-114

DOI: 10.22067/jrrp.v3i7.34011

چکیده
تهدف: امروزه، کشت گلخانه‌ای در نواحی روستایی یکی از عواملی است که در اقتصاد روستایی تأثیرگذار است. هدف از نگارش این مقاله، تحلیل قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای کشت گلخانه‌ای در توسعة کارآفرینی و اشتغال‌زایی روستایی است.
روش: روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و براساس ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. ابتدا، با مراجعه به روستاها و انجام مصاحبه، نظر مردم دربارة وضعیت کشت گلخانه‌ای پرسیده شد. سپس، با استفاده از ۱۰۰ کارشناس مرتبط با مسائل روستایی، درقالب مدل SWOT، چهار عامل قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها مشخص گردیدند و درقالب پرسش‌نامه ارزش‌دهی انجام شد.
یافته ها: براساس نتایج تحقیق، عامل درآمدزایی روستاییان درزمینه های مختلف نظیر بسته‌بندی، طراحی و ساخت بسته‌ها، کاشت، داشت و برداشت تولیدات گل و گیاه، با امتیاز ۳۶/۰ به‌عنوان مهم‌ترین قوت شناخته شد. کمبود انبار و ماشین‌های حمل گل و گیاه مجهز به سردخانه (وانت و کامیون‌های بدون سردخانه) با ارزش ۱۴/۰ بااهمیت‌ترین ضعف، نزدیکی به بزرگ‌ترین بازار مصرف گل و گیاه (تهران- کرج) با امتیاز ۳۶/۰، مهم‌ترین فرصت و نبود بازاریابی کارا و اثربخش درزمینة تولیدات گل و گیاه در داخل و خارج کشور با ارزش ۱/۰، به‌عنوان مهم‌ترین تهدید شناخته شدند. همچنین، راهبرد تهاجمی با امتیاز ۴۹/۴، به‌عنوان مهم‌ترین راهبرد در بخش تولیدات گل و گیاهان زینتی اتخاذ شده است.
محدودیت ها/راهبردها: از چالش های پیش روی پژوهش، دست نیافتن به اطلاعات مربوط به میزان تولید در سازمان متولی توسعة روستایی و کشاورزی است.
راهکارهای عملی: با توجه به یافته ها، راهکارهای ایجاد پایانة صادراتی گل و گیاه در منطقه، تغییر در روش تولید از شیوة سنتی به صنعتی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تقویت و ایجاد اتحادیه‌ها و تشکل‌های صادرتی، ایجاد یک پژوهشکدة بیوتکنولوژی و ایستگاه تحقیقات گل و گیاه و آزمایشگاه، ایجاد دهکده‌های گل و گیاه و برپایی نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی در تهران و پاکدشت پیشنهاد شده است.
اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از این لحاظ دارای اهمیت و ارزش است که نظرات کارشناسان و خبرگان توسعة روستایی مبنای ارزش گذاری و وزن دهی به معیارها و تحلیل SWOT قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:   کشت گلخانه‌ای ،کارآفرینی، اشتغال‌زایی روستایی ، مدلSWOT .


دریافت نسخه XML

تمام متن: persian.pdf
دانلود : 7481 English.pdf
دانلود : 4445

بازدید: 869

تاریخ دریافت: 1393/01/25 , تاریخ پذیرش: 1393/09/17 , تاریخ انتشار: 1393/10/01

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات