نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۳، شماره ۴، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۸

عنوان مقاله: بررسی توانمندی زنان روستایی در بهبود امنیت غذایی خانوار در شهرستان دیواندره


صفحات: 107-121

DOI: 10.22067/jrrp.v3i8.33836

چکیده
هدف: با توجه به نقش با اهمیت زنان روستایی در امنیت غذایی هدف اصلی این پژوهش شناسایی توانمندی‏ زنان روستایی در بهبود امنیت غذایی بود.
روش: داده‏های مورد نیاز تحقیق از طریق پرسشنامه از میان زنان متأهل روستایی شهرستان دیواندره گردآوری شد که ۲۱۳ نفر از آنان به روش نمونه‏گیری طبقه‏ای تصادفی انتخاب گردید روایی پرسشنامه از طریق پانل متخصصان امنیت غذایی و اعضای هیئت علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی و پایایی آن از طریق آلفای کرنباخ و پایایی ترکیبی مورد تائید قرار گرفت.
یافته‏ها: نتایج تحقیق نشان داد که خانوارهای مورد مطالعه از نظر امنیت غذایی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند همچنین، نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین تمامی ابعاد توانمندی (اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی) زنان روستایی با امنیت غذایی خانوار آنان رابطه مثبت و معنی‏داری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج مدلسازی معادلات ساختاری پژوهش نشان داد که ابعاد توانمندی زنان روستایی با ضریب تبیین ۸۳ درصد (γ= ۰.۹۱, t= ۱۰.۹۰) اثر مثبت و معنی‏داری بر امنیت غذایی خانوار دارد.
راهکار عملی: به دلیل ضعف مالی زنان روستایی پیشنهاد می‏شود درزمینه ی بهبود توانمندی زنان روستایی و دسترسی آنان به اعتبارات و منابع مالی از طریق ایجاد و توسعه تعاونی‏ها و موسسه‏های اعتباری خرد که از تأمین وام‏های کوچک برای زنان روستایی کم درآمد حمایت می‏کنند بسیار توصیه می‏گردد.
اصالت و ارزش: در پژوهش حاضر توانمندی‏های زنان روستایی در ابعاد مختلف که در بهبود امنیت غذایی تأثیرگذار است شناسایی شد نتایج این پژوهش می‏تواند به برنامه‏ریزان و سیاست‌گذاران توسعه روستایی جهت بهبود وضعیت امنیت غذایی در جوامع روستایی کمک شایانی نماید.

کلمات کلیدی:   امنیت غذایی، توانمندی زنان، وضعیت تغذیه، زنان روستایی، شهرستان دیواندره.


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154