نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴، شماره ۱، (۱۳۹۴)، شماره پیاپی ۹

عنوان مقاله: بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی‌های زیست‌محیطی روستاییان (مطالعه موردی: دهستان جاغرق در شهرستان بینالود)


صفحات: 85-95

DOI: 10.22067/jrrp.v4i9.32742

چکیده
هدف: امروزه با توجه به‌ضرورت آگاهی زیست محیطی روستاییان، پژوهش حاضر به شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر آگاهی-های زیست محیطی روستاییان ساکن در دهستان جاغرق واقع در شهرستان بینالود پرداخته است.
روش: روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است که با شیوه پیمایشی اطلاعات گردآوری شده است. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۴۷۷ نفر از سرپرستان خانوارهای روستایی ساکن در دهستان جاغرق می باشند که براساس فرمول کوکران، نمونه ای به تعداد ۱۶۰ نفر از سرپرستان خانوار انتخاب گردیده اند که نحوه نمونه گیری طبقه ای و دسترسی به نمونه ها، به صورت تصادفی سیستماتیک بوده است.
یافته‌ها: در تجزیه‌وتحلیل آماری داده های پژوهش از نرم افزار SPSS و آزمون‌های آماری تحلیل همبستگی، کروسکال والیس، یومان ویتنی و رگرسیون گام‌به‌گام استفاده گردیده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که میزان آگاهی روستاییان از مسائل زیست محیطی پیرامون خود با (۷۸/۲ درصد) در حد متوسطی می باشد. از سویی دیگر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر آن است که بین عوامل اجتماعی ، اقتصادی و محیطی با آگاهی زیست محیطی روستاییان رابطه معناداری در سطح ۹۹ درصد وجود دارد. همچنین بر اساس تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام، ۲۳ متغیر مستقل مؤثر بر آگاهی های زیست محیطی روستاییان وارد معادله رگرسیون گردیدند که تنها هفت متغیر(پتانسیل های محیطی، ارتباط با نهادها، تعامل با دیگران، دسترسی به عوامل تولید، مخاطرات محیطی و موقعیت جغرافیایی) باقی ماندند که این هفت متغیر بیشترین تأثیر را بر میزان آگاهی زیست محیطی افراد ساکن در منطقه موردمطالعه داشته اند.
محدودیت‌ها و راهبردها : عمده‌ترین محدودیت تحقیق کم بودن سابقه پژوهش مرتبط در زمینه آگاهی زیست‌محیطی در عرصه روستا بوده است.
راهکارهای عملی: به‌منظور افزایش آگاهی روستاییان باید زمینه های تعامل ، مشارکت، آموزش را برای مردمان محلی در مسائل مربوط به محیط‌زیست، در همه سطوح، به ویژه در مورد مدیریت، طراحی، اجرا و ارزیابی طرح های مربوط به محیط‌زیست را فراهم کرد.
اصالت و روش : نوآوری مقاله در بررسی میزان و عوامل تأثیرگذار بر آگاهی‌های زیست‌محیطی در چند عامل کلی‌تر می‌باشد.

کلمات کلیدی:   آگاهی‌های زیست محیطی، نواحی روستایی، دهستان جاغرق.


دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 2561 English.pdf
دانلود : 3295

بازدید: 579

تاریخ دریافت: 1392/12/07 , تاریخ پذیرش: 1394/03/25 , تاریخ انتشار: 1394/05/01

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات