نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۳، شماره ۳، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۷

عنوان مقاله: ببررسی و تحلیل سطح توسعة زیرساختی- خدماتی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهدشت


صفحات: 75-84

DOI: 10.22067/jrrp.v3i7.31193

چکیده
هدف: نابرابری های توسعة مناطق روستایی به ویژه درزمینة زیرساخت ها و ارائة خدمات، پیامدهای ناخواستة بیشماری را بر شهرها و روستاها تحمیل می‌کند؛ ازاین رو، در پژوهش حاضر سعی شده است سطح توسعة زیرساختی- خدماتی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهدشت (استان لرستان) مورد سنجش قرار گیرد.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی- تحلیلی است. حجم نمونه شامل ۱۳۱ روستای دارای سکنة محدودة جغرافیایی یادشده است. برپایة پیشینه ۱۸ شاخص تعیین گردید. ازطریق مراجعه به ادارات بخش و تکمیل پرسشنامه توسط افراد کلیدی محلی داده‌ها جمع‌آوری شدند. پس از بی مقیاس سازی شاخص‌ها، با استفاده از تحلیل عاملی وزن شاخص‌ها به-دست آمد و در آن ها اعمال شد. درنهایت، شاخص ترکیبی توسعة زیرساختی- خدماتی برای روستاها محاسبه گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد روستاهای عمدة موردبررسی توسعة چندانی ندارند و روستاهای دهستان کوهدشت شمالی نسبت به دهستان های کوهدشت جنوبی و گُل‌گُل وضعیت نامطلوب تری دارند. همچنین، به ترتیب بین میزان جمعیت و فاصلة روستاها از مرکز شهرستان و سطح توسعه همبستگی مثبت و منفی وجود دارد. روستاهای با شرایط طبیعی کوهستانی- جنگلی و ویژگی عشایری ازنظر سطح توسعه تفاوت معنا‌داری با سایر روستاهای موردبررسی دارند.
محدودیت‌ها/ راهبردها: داده‌ها در سطح روستا محدود بوده اند و بین اطلاعات نهادهای مختلف ناهماهنگی وجود داشته است.
راهکارهای عملی: برپایة یافته‌های پژوهش پیشنهاد شد که دهستان کوهدشت شمالی، روستاهای کوهستانی- جنگلی و عشایری، در برنامه‌ریزی های توسعة محلی در الویت قرار گیرند.
اصالت و ارزش: دستاوردهای تحقیق راه‌گشـــای برنامه‌ریزی توسعة محلی و مورداستفادة کارگزاران توسعة روستایی شهرستان شامل بخشداری، جهاد کشاورزی و مراکز خدمات روستایی خواهد بود.

کلمات کلیدی:   توسعة‌ زیرساختی- خدماتی، توسعة روستایی، تحلیل مؤلفه‌های اصلی، شهرستان کوهدشت


دریافت نسخه XML

تمام متن: persian.pdf
دانلود : 4232 English.pdf
دانلود : 3629

بازدید: 687

تاریخ دریافت: 1392/10/30 , تاریخ پذیرش: 1393/05/28 , تاریخ انتشار: 1393/10/01

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات