نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۳، شماره ۱، (۱۳۹۳)، شماره پیاپی ۵

عنوان مقاله: ارزیابی نقش گردشگری خانه‌های دوم در تنوع بخشی به اقتصاد روستایی(مطالعة موردی: دهستان حصار ولیعصر در شهرستان آوج)


صفحات: 97-107

DOI: 10.22067/jrrp.v3i5.27065

چکیده
هدف: این تحقیق به بررسی نقش خانه های دوم گردشگری در تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و بهبود ایجاد فرصت های شغلی و درآمد ساکنین دائمی در روستاهای دهستان حصار ولیعصر می پردازد.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش مورد استفاده از نوع تحلیلی- توصیفی است. برای گردآوری داده ها با بهره گیری از روش های میدانی، از تعداد ۳۵۸ خانوار ساکن دایمی در روستاهای نمونه، با روش نمونه گیری کوکران ۱۷۰ مورد انتخاب شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون های آماری از قبیل ویلکاکسون، t تک نمونه‌ای، کروسکال والیس و همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج مطالعه بیانگر وجود تفاوت معناداری در دو دوره زمانی قبل و بعد از گسترش خانه‌های دوم در مولفه‌های تنوع بخشی اقتصاد روستایی است. به طوری که، مولفه‌های ایجاد اشتغال غیر کشاورزی و بهبود زیرساخت‌های تولیدی به ترتیب بیشترین و مولفه ایجاد اشتغال در زمینه کشاورزی کمترین میزان را نشان می‌دهد. علاوه بر این، نتیجه رتبه‌بندی شاخص های تنوع بخشی به اقتصاد روستایی نیز نشان می‌دهد که روستاهای چنگوره و اسماعیل‌آباد بالاترین میزان و روستاهای قره‌بلاغ و آبدره پایین‌ترین جایگاه را داشته‌اند. محدودیت‌ها: مهمترین محدودیت های این تحقیق عبارتند از: همکاری اندک برخی از مسئولین محلی و فقدان اطلاعات در مورد خانه های دوم و تعداد آنها در روستاهای مورد بررسی.
راهکارهای عملی: با توجه به یافته های تحقیق که نشان دهنده تاثیر مثبت توسعه گردشگری خانه های دوم در ایجاد تنوع در فعالیت های اقتصادی مناطق روستایی از دیدگاه ساکنین محلی است، می توان از آن به عنوان ابزاری در راستای نیل به توسعه پایدار روستایی در مناطق روستایی و بویژه روستاهای در معرض تخلیه استفاده کرد.
اصالت/ ارزش: اهمیت پژوهش حاضر در این است که تاثیرات گسترش خانه های دوم گردشگری در تنوع بخشی به اقتصاد روستایی در منطقه مورد مطالعه را مورد بررسی قرار می دهد. لذا از یافته های تحقیق می تواند در تشریح نقش فعالیت های غیر کشاورزی در توسعه روستایی و نگهداشت جمعیت در مناطق روستایی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی:   توسعة روستایی، گردشگری خانه‌های دوم، اقتصاد روستایی، شهرستان آوج.


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154