نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۲، شماره ۲، (۱۳۹۲)، شماره پیاپی ۴

عنوان مقاله: ارزیابی اثرات استقرار واحدهای صنعتی بر اقتصاد روستایی (مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد، استان فارس)


صفحات: 233-258

DOI: 10.22067/jrrp.v2i4.22437

چکیده
هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر، ارزیابی اثرات استقرار واحدهای صنعتی بر اقتصاد روستایی، در دو دهستان بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد است؛ براین اساس، از روش کار ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA و تکنیک ماتریس لئوپولد استفاده شده است. متغیرهای به کاررفته در این تحقیق شامل ۱۲ متغیر وابستة اقتصادی و ۶ متغیر مستقل مرتبط با واحدهای صنعتی هستند. همچنین، گزینه های مکانی این تحقیق شامل دو دهستان احمدآباد و جایدشت می شود. در شرایط فعلی، دهستان احمدآباد مرکز استقرار و تجمع واحدهای صنعتی بخش کشاورزی است؛ درحالی که دهستان جایدشت میزبان استقرار واحد صنعتی تولیدی غیرکشاورزی می باشد که ارتباط مستقیمی با فراوری محصولات زراعی ندارد. در شرایط فعلی و با قبول استقرار واحدهای صنعتی وابسته به کشاورزی و واحدهای صنعتی تولیدی غیر کشاورزی در گزینه های احمدآباد و جایدشت، نتایج ماتریس لئوپولد نشان داد امتیاز اثرات اقتصادی به ترتیب برابربا ۸۳ و ۶۷ است. درصورت تغییر الگوی استقرار واحدهای صنعتی در دو گزینه، امتیاز اثرات پیش-بینی شده برای دهستان احمدآباد و جایدشت، به ترتیب به ۳۸ و ۵۸ کاهش خواهد یافت. این روند کاهشی در دهستان احمدآباد از میزان ۸۳ به ۳۸ (بیش از دو برابر)، شدت و اهمیت بیشتری خواهد داشت؛ بنابراین، برای تقویت بنیان های اقتصادی در منطقة موردمطالعه، تقویت الگوی فعلی استقرار واحدهای صنعتی و بهبود اثرات مفید شاخص-های اصلی اقتصادی شامل نرخ اشتغال و سرانة سرمایة نهاده پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی:   اارزیابی اثرات زیست محیطی، اقتصاد روستایی، گزینه های مکانی، استقرار واحدهای صنعتی، شهرستان فیروزآباد.


دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.Pdf
دانلود : 3834 English.Pdf
دانلود : 4122

بازدید: 790

تاریخ دریافت: 1392/03/12 , تاریخ پذیرش: 1392/08/27 , تاریخ انتشار: 1392/12/13

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات