نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۲، شماره ۲، (۱۳۹۲)، شماره پیاپی ۴

عنوان مقاله: ارزیابی تأثیر برنامه های ترویجی بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی (مطالعة موردی: دهستان استرآباد شمالی شهرستان گرگان)


صفحات: 75-91

DOI: 10.22067/jrrp.v2i4.19562

چکیده
هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی تأثیر برنامه های آموزشی و ترویجی در میزان مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی (دهستان استرآباد شمالی) است. برای دست یابی به این هدف از روش تحقیق توصیفی– تحلیلی استفاده شده است. جامعة آماری این تحقیق شامل همة زنان روستایی بالای ۲۰ سال است که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ۲۰۶ زن روستایی به عنوان نمونه در ۶ روستای دهستان استرآباد شمالی به-صورت تصادفی موردپرسشگری قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسش نامه ای بود که روایی آن براساس نظر گروهی از کارشناسان تأیید شد و برای تعیین میزان پایایی مقیاس اصلی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (۷۶/۰). داده ها با استفاده از نرم افزار spss تجزیه وتحلیل شدند. در این پژوهش، بر روی میانگین میزان مشارکت زنان در فعالیت های مختلف کشاورزی و تأثیر فعالیت های آموزشی و ترویجی بر میزان مشارکت زنان روستایی در فعالیت های مختلف کشاورزی بحث شده است. نتایج نشان داد در جامعة موردمطالعه، میانگین کل مشارکت زنان در فعالیت های مختلف معادل ۰۴/۲ به دست آمد که براساس آزمون Tمیانگین مشارکت کمتر از حد متوسط است. همچنین، نتایج حاصل حاکی از این هستند که بیشترین مشارکت زنان در امور دامداری با میانگین ۲۹/۳، در امور باغداری با میانگین ۵۲/۲ و در امور زراعی با میانگین ۳۷/۲ که نشان دهندة مشارکت بیشتر زنان روستایی در فعالیت های دامداری است. براساس آزمون Anova عواملی چون سن، سواد، بعد خانوار و وضعیت تأهل با میزان مشارکت زنان رابطة معنا-داری دارند. برنامه های آموزشی و ترویجی نیز با ۰۲/۳، نشان دهندة تأثیر بیشتر برنامه های آموزشی و ترویجی در بیشترشدن میزان مشارکت زنان در فعالیت های مختلف کشاورزی هستند. ۶/۶۳% از زنان روستایی پاسخ گو به پرسش نامه بیان کردند که تأثیر برنامه های آموزشی و ترویجی در مشارکت زنان در فعالیت های مختلف کشاورزی می تواند به طور متوسط تأثیرگذار باشد.

کلمات کلیدی:   زنان روستایی، برنامه های آموزشی و ترویجی، مشارکت زنان روستایی، فعالیت های کشاورزی، دهستان استرآباد شمالی


دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.Pdf
دانلود : 3718 English.Pdf
دانلود : 3972

بازدید: 1053

تاریخ دریافت: 1391/11/27 , تاریخ پذیرش: 1392/08/02 , تاریخ انتشار: 1392/12/13

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات