نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۲، شماره ۱، (۱۳۹۲)، شماره پیاپی ۳

عنوان مقاله: ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح های هادی از دیدگاه روستاییان (نمونة موردی: دهستان های میلاس و سردشتِ شهرستان لردگان)


صفحات: 169-186

DOI: 10.22067/jrrp.v2i3.19243

چکیده
یکی از راهبردهای توسعه که در دهة اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با هدف دست یابی به توسعه در مناطق روستایی، تهیه و اجرا شد، طرح هادی روستایی است که به عنوان مهم ترین سند رسمی و قانونی توسعه و عمران یک روستا در کشور ما مطرح است. این طرح جایگاهی مشابه با جایگاه طرح جامع و هادی شهری برای روستاها دارد. باوجود سرمایه گذاری های عظیمی که انجام شده است، ارزیابی صورت گرفته دربارة این طرح؛ یعنی، طرح های هادی روستایی، محدود و اندک بوده است؛ بنابراین، هدف از انجام مطالعة حاضر، ارزیابی اثرات اجرای طرح های هادی در دهستان های میلاس و سردشت شهرستان لردگان است. جامعة آماری این پژوهش را خانوارهای ساکن در دهستان میلاس و سردشت (۳۱۹۷N= ) که طرح هادی در روستاهای آن ها اجرا شده است، تشکیل می‌دهند. برای تعیین تعداد نمونه ها با بهره گیری از فرمول کوکران، تعداد ۱۹۰ خانوار به صورت نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند. ابزار تحقیق پرسش-نامه است که روایی صوری آن به تأیید کارشناسان رسید و پایایی آن با انجام پیش آزمون و تحلیل داده های پرسش نامة یادشده و محاسبة ضریب آلفای کرونباخ (۸۵۷/۰) تأیید شد. نتایج حاکی از آن است که در زمینة اقتصادی بیش از ۱/۲۲% از افراد جامعة نمونه، بر عملکرد خوب و بسیار خوب، ۵/۲۷% درحد متوسط و ۴/۵۰% بر عملکرد ضعیف و بسیار ضعیف نظر داده اند. در بعد زیست محیطی ۱/۴۱% از پاسخ دهندگان بیان کردند بعد از اجرای طرح ها، وضعیت زیست محیطی روستا نسبت به قبل شرایط خوبی پیدا کرده است و ۸/۲۵% از پاسخ دهندگان این وضعیت را ضعیف و بسیار ضعیف تفسیر کرده اند. ۱/۳۳% از آن ها این وضعیت را به صورت متوسط ارزیابی کرده اند؛ اما در مورد شاخص کالبدی- اجتماعی بیش از ۵۴% از افراد بر ارتقای زیاد، ۷/۳۳% نیز بر ارتقای متوسط و ۷/۱۱% بر ارتقای کم این شاخص، بعد از اجرای طرح تأکید کرده اند.

کلمات کلیدی:   طرح هادی، ارزیابی، توسعة روستایی، شهرستان لردگان.


دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.Pdf
دانلود : 3848 English.Pdf
دانلود : 4900

بازدید: 1639

تاریخ دریافت: 1391/11/21 , تاریخ پذیرش: 1392/02/01 , تاریخ انتشار: 1392/08/04

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات