نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۲، شماره ۲، (۱۳۹۲)، شماره پیاپی ۴

عنوان مقاله: بررسی و ارزیابی سرمایة اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین روستاییان (مطالعة موردی: منطقة اورامانات استان کرمانشاه)


صفحات: 1-24

DOI: 10.22067/jrrp.v2i4.17937

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر که از نوع مطالعة توصیفی ـ همبستگی است، بررسی و تحلیل سرمایة اجتماعی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن درمیان روستاییان منطقة اورامانات است. جامعة آماری این تحقیق، ۲۲۲۷۹ خانوار روستایی ساکن در چهار شهرستان واقع در منطقة اورامانات استان کرمانشاه هستند که به روش نمونه گیری طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران، ۲۸۰ خانوار به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسش نامه بود که روایی و پایایی آن با انجام پیش آزمون و تحلیل داده های پرسش نامة یادشده و محاسبة ضریب KMO و ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. همة محاسبات آماری این پژوهش به وسیلة نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که ۹/۵۵% (۵۵۹/۰ =R۲) از واریانس تغییرات متغیر وابسته، توسط ۶ متغیر مستقل سن، سطح اراضی، رضایت کلی از زندگی، درصد درآمد از شغل اصلی و شغل راننده تبیین می شود.

کلمات کلیدی:   سرمایة اجتماعی، انسجام، مشارکت، اعتماد، توسعة پایدار روستایی، منطقة اورامانات.


دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.Pdf
دانلود : 3747 English.Pdf
دانلود : 4160

بازدید: 999

تاریخ دریافت: 1391/10/01 , تاریخ پذیرش: 1392/02/01 , تاریخ انتشار: 1392/12/13

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات