نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۲، شماره ۱، (۱۳۹۲)، شماره پیاپی ۳

عنوان مقاله: ارزیابی انتشار فضایی و عوامل تأثیرگذار بر بازاریابی بین‌المللی زعفران در افغانستان


صفحات: 97-113

DOI: 10.22067/jrrp.v2i3.17774

چکیده
زعفران یکی از باارزش ترین محصولات کشاورزی و گران‏ترین ادویة جهان است. این گیاه ازجمله گیا ها نی است که با توجه به اقلیم و عرض جغرافیایی خاص و با نیاز آبی کم، اهمیت استراتژیک زیاد و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی فراوانی که در کشورهای تولیدکننده، به ویژه کشور ا فغانستا ن دارد، می‌تواند اثرگذاری ویژه‏ای را در بازار بین‌المللی به خود اختصاص دهد. بنابراین، این گیاه می‌تواند آینده ای مناسب همراه با گسیل شدن سرمایه گذاری‌ها و حمایت‌ها به عرصة بازاریابی بین المللی زعفران، داشته باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر، ارزیابی انتشار فضایی کشت زعفران در کشور افغانستان و هدف جزئی تر آن، بازاریابی مناسب این محصول به لحاظ کیفیت مناسب در عرصة بین‌المللی است. یافته های پژوهش نشا ن می‌دهد که کشور افغانستان به دلیل شرایط جوی خاصی که دارد، دارای زمینة انتشار فضایی مناسبی برای کاشت زعفران است و به موازات ارزش اقتصادی بالای زعفران، افزایش تقاضای بازار بین‌المللی را با خود به همراه آورده است. ازجمله عوامل تأثیرگذار در این زمینه را می توان ازیک سو، مشترکات زیست محیطی (اکوسیستم)، قومی، فرهنگی و ازسوی دیگر، حضور مدیریت توسعه یافتة جهانی به عنوان پشتیبان توسعة زراعی، کاشت، برداشت، بازاریابی مدرن و توسعه یافتة مبتنی بر فنّاوری اطلاعات و تجارت الکترونیک و سرمایه گذاری کلان، به ویژه در آموزش منابع انسانی نام برد. همة موارد ذکرشده افغانستان را به عنوان گزینه ای جدی در تجارت جهانی زعفران در سال‌های آینده مطرح خواهند کرد.

کلمات کلیدی:   انتشار، فضایی، زعفران، بازار بین‌المللی، افغانستان


دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.Pdf
دانلود : 3162 English.Pdf
دانلود : 5599

بازدید: 1284

تاریخ دریافت: 1391/09/25 , تاریخ پذیرش: 1391/12/20 , تاریخ انتشار: 1392/08/04

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات