نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱، شماره ۲، (۱۳۹۱)، شماره پیاپی ۲

عنوان مقاله: شناسایی عوامل و موانع مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعة موردی: شهرستان فریدون‌شهر)


صفحات: 71-87

DOI: 10.22067/jrrp.v1i2.16805

چکیده

مشارکت زنان را به عنوان نیمی از نیروی کار موجود در جوامع توسعه­یافته و درحال توسعه، نمی­توان نادیده گرفت. بر اساس گزارش F.A.O به کنگرة امنیت غذایی، زنان در دهة اخیر به­طور متوسط ۵۰% از تولیدات بخش کشاورزی را برعهده داشتند؛ زیرا آن­ها در همة مراحل تولید محصولات کشاورزی و تولیدات دامی و به­طور کلی تمامی امور، دوشادوش مردان فعالیت می­کنند. هدف از این تحقیق، شناسایی و تعیین نقش زنان روستایی در فعالیت بخش کشاورزی و شناخت عوامل مؤثر بر میزان مشارکت زنان و نیز موانع مشارکت زنان در بخش کشاورزی است. روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی بوده است و برای جمع‌آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه‌ای و پیمایشی استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق را ۴۲۰۰ نفر از زنان روستایی ۱۵ سال به بالای شهرستان فریدون­شهر تشکیل می‌دهند. حجم نمونه با استفاده فرمول کوکران ۲۵۰ نفر تعیین شد. برای تعین اعتبار متغیرهای تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر با ۸۵% به­دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از نرم­افزار آماری SPSS، آزمون‌های آماری t تک­نمونه‌ای و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که زنان روستایی در امور اجتماعی و اقتصادی مشارکت زیادی دارند؛ به­گونه­ای که از نظر تعامل اجتماعی تقریباً ۲۵% از زنان در تصمیم­گیری­های مجامع و تشکل­ها دارای نقش مؤثری بوده­اند. از بعد اقتصادی بین ۲۵۰ زن روستایی نمونة تحقیق، ۷۵% در امور زراعی، ۶۳% در بخش دامداری، ۴۸% در بخش صنایع دستی، ۳۲% در بخش تولید گلخانه­ای، ۷۶% در بخش پرورش ماکیان، ۴۵% بخش در پرورش زنبورعسل و ۷۱% در بخش پرورش ماهی قزل­آلا مشارکت داشته­اند. همچنین، میانگین مشارکت زنان با استفاده از روش t تک­نمونه‌ای برابر با ۱/۳ است که نشان­دهندة سطح مشارکت متوسط تا زیاد است. علاوه­براین، بین متغیرهای تعداد دام، میزان مالکیت، شرکت در کلاس­های آموزشی، بُعد خانوار و سن با میزان مشارکت رابطة مثبت و معنی­داری وجود دارد. مهم­ترین موانع مشارکت زنان نیز وضعیت تأهل، ممانعت مردان و تخصصی­نبودن آموزش‌ها بوده است.


کلمات کلیدی:   مشارکت زنان – اقتصاد روستایی – زنان روستایی- بخش کشاورزی- شهرستان فریدونشهر


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154