نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱، شماره ۲، (۱۳۹۱)، شماره پیاپی ۲

عنوان مقاله: بررسی اثرات شهرکهای صنعتی بر کیفیت زندگی ساکنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان گرمی)


صفحات: 29-46

DOI: 10.22067/jrrp.v1i2.16112

چکیده

 ایجاد شهرک­های صنعتی در نواحی روستایی با هر هدفی، می­تواند در تعدیل مشکلات، تأمین اشتغال و درآمد برای روستاییان و نیز رفاه ساکنان روستاهای اطراف مؤثر باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان اثرگذاری ایجاد شهرک­های صنعتی بر اشتغال­زایی در روستاها و وضعیت شاغلان، به ویژه شاغلان روستایی است. مطالعة حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که با اشتغال روستاییان در شهرک صنعتی، چه تغییراتی در سطح زندگی آنان حاصل شده است؟ این تحقیق، بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است که شیوه­های جمع­آوری اطلاعات در این مطالعه تلفیقی از روش­های اسنادی و پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق را شاغلان واحدهای تولیدی شهرک صنعتی به تعداد ۵۶ نفر و کارفرمایان آن‌ها به تعداد ۵ نفر هستندة که به وسیلة ابزار پرسشنامه از آن‌ها پرسشگری به عمل آمد. در این تحقیق مشخص شد که بیش از نیمی از شاغلان روستایی شهرک صنعتی در روستاهای با فاصة ۱ تا ۵ کیلومتری و حدود ۸۲% در روستاهای با فاصلة ۱۵ کیلومتری از شهرک صنعتی سکونت دارند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که واحدهای تولیدی شهرک صنعتی گرمی زمینه­ساز بهبود سطح زندگی شاغلان روستایی نسبت به دورة قبل از اشتغال شده است؛ به­طوری که امنیت شغلی، تغییر در وضعیت مسکن، تغییر در الگوی مصرف مواد غذایی و کالاهای بادوام، میزان مشارکت و ادامة زندگی در روستا از پیامدهای بارز شهرک صنعتی بر روی زندگی شاغلان روستایی بوده است.


کلمات کلیدی:   صنعتی سازی روستاها; شهرک صنعتی; شاغلین روستایی; توسعه نواحی روستایی; شهرستان گرمی


دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.Pdf
دانلود : 7415 English.Pdf
دانلود : 4854

بازدید: 2564

تاریخ دریافت: 1391/07/26 , تاریخ پذیرش: 1391/10/11 , تاریخ انتشار: 1391/10/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات