نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۱، شماره ۱، (۱۳۹۱)، شماره پیاپی ۱

عنوان مقاله: پیامدهای اجتماعی و اقتصادی توسعه‌ی گردشگری خانه‌های دوم در نواحی روستایی (مطالعة موردی: دهستان شیرین درة شهرستان قوچان)


صفحات: 97-123

DOI: 10.22067/jrrp.v1i1.14646

چکیده
گردشگری در محیط‌های روستایی با توجه به توسعه شهرنشینی، بهبود سیستم حمل و نقل و ارتباطات، افزایش اوقات فراغت و غیره درحال گسترش است و به دنبال آن شکل گیری خانه های دوم، از پدیده های مهم قرن بیستم و سده های حاضر است. ناحیه مورد مطالعه با برخورداری از موقعیت ممتاز طبیعی و بوم شناختی و با توجه به نزدیکی به شهر قوچان پذیرای بسیاری از گردشگران خانه‌های دوم در محیط‌های روستایی است. هدف از این تحقیق مطالعه‌ی آثار گوناگون توسعه‌ی گردشگری خانه‌های دوم و تحلیل مقایسه‌ای آن از منظر مالکان و اهالی در دهستان شیرین دره‌(قوچان) می‌باشد. روش تحقیق در این مطالعه تجربی و در بخشی توصیفی- تحلیلی است. جامعه‌ی آماری تحقیق ۷ روستا با ۱۱۸۸ خانوار جمعیت می‌باشد که بر اساس فرمول کوکران ۲۱۸ پرسشنامه در قالب دو گروه مالکان و اهالی به روش سیستماتیک تصادفی در منطقه گردآوری شده است. یافتههای پژوهش نشان داد که رابطه قوی بین توسعه‌ی گردشگری خانه‌های دوم و تغییرات در ابعاد اجتماعی و اقتصادی در سطح روستاهای منطقه وجود دارد. شدت تأثیر متغیر توسعه‌ی گردشگری خانه‌های دوم بر تغییرات اجتماعی و اقتصادی زندگی روستاییان ۵۰۲/۰ برآورد شده است که بیانگر تأثیر متوسط گردشگری خانه‌های دوم در سطح منطقه می‌باشد. سرمایه‌گذاری افراد غیر روستایی بیشترین تأثیر را با ضریب حدود ۳۵ درصد در شکلگیری انواع تغییرات در زندگی روستاییان داشته است. تفاوت معناداری در دیدگاه مالکان و اهالی نسبت به توسعه‌ی گردشگری خانه‌های دوم و تغییرات در ابعاد اقتصادی زندگی روستاییان وجود دارد. با توجه یافتهها، راهکارهایی شامل طراحی نظام مدیریت یکپارچة گردشگری خانه‌های دوم، انجام مطالعات کاربری زمین بر اساس ارزیابی توان بوم شناختی، انجام مطالعات و اجرای طرح‌های مدیریت پسماند و فاضلاب، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به طراحی منظر و محیط روستایی، تدوین و اجرای آیین‌نامه‌های مربوط به تغییر کاربری باغ ها و مزارع به خانه‌های دوم و غیره پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی:   گردشگری خانه‌های دوم، پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی، سرمایه‌گذاری، مسکن روستایی


دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.Pdf
دانلود : 4426 English.Pdf
دانلود : 4874

بازدید: 2350

تاریخ دریافت: 1391/05/24 , تاریخ پذیرش: 1391/07/17 , تاریخ انتشار: 1391/10/11

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات