نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دفتر مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی.کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۸۸۳تماس اصلی

سردبیر: علی اکبر عنابستانی
دانشگاه فردوسی مشهد
مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دفتر مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی.کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۸۸۳
تلفن: +۹۸۵۱۳۸۸۰۶۷۲۴
فاکس: +۹۸۵۱۳۸۷۹۶۸۴۰
ایمیل: anabestani@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

زهرا بنی اسد
تلفن: +۹۸۵۱۳۸۸۰۶۷۲۴
ایمیل: Rplanning@um.ac.ir