نشریه های علمی انتشارات
  

پژوهش و برنامه ریزی روستایی
علمی و پژوهشی،فصلنامه
۲۳۲۲-۲۵۱۴
۲۳۸۳-۲۴۹۵
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حمید شایان
دکتر علی‌اکبر عنابستانی
زهرا بنی اسد
مهدی جوانشیری
اعظم نیکخواه فاردقی
۰۵۱۳۸۸۰۶۷۲۴
۰۵۱۳۸۷۹۶۸۴۰
مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دفتر مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی.کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۸۸۳
۰.۲۹۰ - (ISC)
A
Q1
jrrp.um.ac.ir

تاریخچه نشریه

مجله پژوهش و برنامه از سال 1391 با اخذ مجوز از کارگروه علوم انسانی کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور فعالیت خود را در زمینه‌ی انتشار دستاوردهای علمی در حوزه‌ی روستایی شروع کرده است.

حوزه و تخصص نشریه

ارائه‌ نظریه‌ها، روش‌ها و فنون در برنامه‌ریزی روستایی؛
نقش فناوری های جدید IT و ICT در برنامه‌ریزی روستایی؛
نقش فضاها و سکونتگاه‌های مجازی در توسعه‌ روستایی؛
گردشگری و برنامه‌ریزی روستایی؛
جهانی شدن و ارتباط آن با برنامه‌ریزی روستایی؛
روند تحولات برنامه‌ریزی کالبدی در سکونتگاه‌های روستایی؛
مدیریت توسعه‌ پایدار و برنامه‌ریزی روستایی؛
اقتصاد و توسعه‌ پایدار سکونتگاه‌های روستایی؛
و... .